Påverkan på parkeringar när vi utvecklar Göteborg.

Publicerad 6 maj 2017

De omfattande byggnationerna i Göteborg kommer att påverka närmare 7 000 parkeringar de kommande åren, visar en kartläggning av KomFram*. Framförallt handlar det om de centrala delarna, där var fjärde parkeringsplats påverkas. När det gäller stora infrastrukturprojekt som Västlänken och Hisingsbron är ambitionen att fullt ut ersätta de parkeringar som berörs, vilket är en utmaning.

Under bygget av Västlänken, som planeras att starta 2018, kommer cirka 1 900 parkeringsplatser att påverkas. Av dessa platser är 1 100 kommunala (900 platser är Parkeringsbolaget, 200 platser är gatumark (trafikkontorets)) och 800 är privata parkeringsplatser. Västlänksprojektet påverkar främst parkeringar vid Centralen, Casinot, Packhuskajen och Rosenlund samt området kring Korsvägen och Liseberg.

Ersättningsplatser ska byggas

När det gäller parkeringsplatser som påverkas av bygget av Västlänken förs diskussioner om ersättningsplatser mellan Göteborgs Stad och Trafikverket.

- Ambitionen är att ska ersätta alla parkeringsplatser som försvinner när vi bygger Västlänken med lika många nya platser. Detta är en stor utmaning och vi intensifierar nu arbetet för att hitta lösningar, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör Göteborgs Stad.

Områden som diskuteras för ersättningsparkeringar är bland annat norra och södra Kvarnberget (vid Casinot) och överdäckning av Rosenlundskanalen på liknande sätt som vid bygget av Götatunneln.

Byggnationen av Hisingsbron har redan påverkat ett antal parkeringar på såväl Hisingssidan som fastlandssidan. Bygget av ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen har också tagit ytor i anspråk som tidigare var parkeringar.

Hus istället för parkeringar

Förutom de stora infrastrukturprojekten kommer till år 2020 cirka 4 000 parkeringsplatser att försvinna när det byggs bostäder och verksamheter på ytor där det idag bland annat finns parkeringsplatser. Exempel på områden där många parkeringar berörs är Skeppsbron, Masthugget och Lindholmen. Här tittas det nu på olika temporära parkeringslösningar under byggtid. Och naturligtvis kommer nya, permanenta parkeringsplatser att byggas enligt de detaljplaner som staden tar fram för de nya områdena.

Pendelparkeringar byggs ut

Sammantaget kommer det dock att bli färre parkeringar i Göteborg under de närmaste åren, framförallt i de centrala delarna. Där påverkas ungefär var fjärde parkeringsplats. Ett sätt att kompensera för detta är att fortsätta bygga ut pendel- och infartsparkeringar. Enligt den utbyggnadsplan fram till 2019 som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har tagit fram kommer det att byggas ungefär cirka 400 platser under 2017, cirka 500 platser 2018 och cirka 100 platser 2019.
*KomFram är en samverkansgrupp bestående av Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik som har till uppgift att säkerställa god framkomlighet och tillgänglighet i staden under byggtid.

Frågor och svar

I Göteborg finns olika typer av parkeringar. Det finns boendeparkering på gatumark, besöksparkeringar både på gata, allmän plats och tomtmark. Det finns förhyrda parkeringsplatser och p-tillståndsplatser på tomtmark eller i parkeringsanläggningar. Dessa platser förvaltas av antingen av Göteborgs Stads Parkering AB, trafikkontoret eller privata aktörer. Göteborgs Stads Parkering AB förvaltar både egna och andra kommunala förvaltningar och bolags platser, till exempel Liseberg och Idrott och förening (till exempel badplatser och idrottsanläggningar).

Hur många parkeringsplatser kommer att påverkas den närmaste tiden då Göteborg utvecklas?

Totalt kommer cirka 7000 parkeringsplatser flyttas eller försvinna de närmaste åren.

Det största infrastrukturprojektet i staden är Västlänken. Under byggnationen som planeras starta under 2018 kommer ca 1 900 parkeringsplatser påverkas. Av dessa platser är 1100 kommunala platser (900 platser är Parkeringsbolaget, 200 platser är trafikkontorets på gatumark och 800 är privata parkeringsplatser.

Byggnationen av Hisingsbron har medfört att det har försvunnit ca 500 parkeringsplatser på Hisingssidan så väl som fastlandssidan. Byggnationen av ett nytt resecentrum vid Åkareplatsen har också tagit ytor i anspråk som tidigare var parkeringar.

Av de 7 000 platserna som försvinner kommer 4 000 platser att försvinna då vi bygger bostäder och verksamheter på ytor som idag är parkering fram till år 2020.

Under tiden vi bygger försvinner parkeringsplatser och vi arbetar för att under byggtiden hitta ersättningsmöjligheter för parkeringsplatserna.

Exempel på områden där parkeringar berörs är Skeppsbron, Masthugget och Lindholmen.

När påverkas parkeringsplatserna?

Många av platserna som påverkas av bygget av Västlänken försvinner under första kvartalet 2018 enligt den information vi har idag. Parkeringsplatser i centrala staden kommer att påverkas under hela Västlänkens byggtid och även när marken tas i anspråk för att bygga hus i områden som tidigare har använts för parkering.

Kommer ni ersätta de parkeringsplatser som försvinner?

När det gäller de parkeringsplatser som är på ytor som Västlänken behöver för att kunna byggas förs diskussioner om ersättningsplatser mellan Göteborgs Stad och Trafikverkets projekt Västlänken. Ambitionen är att projekt Västlänken ska ersätta samtliga parkeringsytor som försvinner med nya parkeringar. Det har dock visat sig svårt för Göteborgs Stad att hitta tillräckligt med ytor för ersättningsparkeringar i centrala Göteborg. Arbetet intensifieras nu för att hitta olika temporära lösningar.

När det gäller ytor som idag är parkering och där vi ska bygga nya hus och gator, kommer parkeringsplatser försvinna. Vi arbetar för att under byggtiden hitta ersättningsmöjligheter för dessa. Nya parkeringsplatser skapas i berörda områden utifrån de planer som staden tar fram och beslutar om.

Under hur många år kommer detta parkeringsstök att pågå?

Göteborg kommer att bygga flera infrastrukturprojekt och bostäder för 150 000 nya invånare fram till 2035. Så länge vi bygger där det tidigare varit parkeringar kommer det periodvis vara svårare än tidigare att hitta någonstans att parkera. Vi har stort fokus på att säkerställa att det finns besöksparkeringar i centrala staden så att tillgängligheten med bil påverkas så lite som möjligt. Ju fler av oss som kan välja annat sätt att resa än med bil, desto mer parkeringsplatser blir det för de som inte har något annat val än att ta bilen.

På vilka platser kommer parkeringsplatserna att försvinna?

Västlänksprojektet påverkar främst parkeringar i centrala staden samt området kring Korsvägen och Liseberg. Under de närmaste åren kommer det att byggas nya hus för bostäder och verksamheter på Skeppsbron, Masthugget och på Lindholmen där det idag finns parkering. Sammantaget blir det färre parkeringsplatser i Göteborg de kommande åren.

Får vi som är näringsidkare ersättning för att vi tappar kunder när de är svårt att hitta parkering i centrala staden?

Nej, enbart verksamheter som direkt påverkas av bygget kan få ersättning, exempelvis att Trafikverket tar ens mark i anspråk eller behöver riva en byggnad.

Det kommer ju försvinna parkeringar vid Centralstationen, hur löser ni av- och påstigning på centralen?

Parkeringsplatserna vid Centralstationen ligger på Jernhusens mark. I takt med att projekt i området påbörjar sin byggnation, arbetar ansvarigt projekt tillsammans med Jernhusen för att hitta fungerande alternativ. Alla parter arbetar för att bibehålla en god tillgänglighet till området under tiden det byggs.

Hur kommer byggnationen av infrastrukturprojekten påverka parkeringsplatser vid Centralen?

Byggnationen kommer att påverka parkeringsplatserna kring Centralen. Dialog mellan Jernhusen och Västlänken pågår hur de ska ersättas.

När det försvinner parkeringsplatser hur ska taxi och färdtjänst kunna stanna vid av- och påstigning?

Parkeringsplatser och angöringsplatser är olika saker. Dessa hanteras på olika sätt, men taxi och färdtjänst kan även fortsättningsvis hämta och lämna passagerare.

Om jag måste ta bilen till stan, var ska jag då parkera när ni bygger så mycket?

Vi är medvetna om att det inte kommer vara lätt att köra bil och hitta en parkeringsplats när det byggs så mycket. Var och en som tar bilen in till centrala stan får göra det efter en bedömning av en mängd faktorer som parkeringsmöjligheter i olika områden, tillgänglighet till kollektivtrafik, köer med mera. Appen Parkering Göteborg visar var parkeringsplatser finns och några områden är uppkopplade till informationssystem som visar lediga platser i realtid. Vi arbetar för att bygga ut systemet så att det omfattar fler platser.

I arbetet med att säkerställa att centrala delar av staden förblir tillgängligt samtidigt som vi utvecklar Göteborg har vi fokus på platser för besöksparkering. Just för att de som måste ta bilen ska ha den möjligheten.

Kommer cykel- och motorcykelparkeringar också att påverkas av byggnation av Västlänken?

Ja, parkeringsplatser för alla trafikantslag kommer att påverkas, även här letar vi efter ersättningsytor.

Hur påverkas bilpoolsutbudet i de områden som påverkas av Västlänken?

De befintliga bilpoolsplatser som finns på ytor som försvinner med anledning av byggnation av Västlänken kommer att försvinna.

Hur många pendelparkeringar planerar trafikkontoret ihop med Västtrafik att bygga?

Ja, vi har en utbyggnadsplan fram till 2019 som Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har tagit fram. Vi kommer bygga ungefär cirka 400 platser under 2017, cirka 500 platser 2018 och cirka 100 platser 2019.

Var kommer de nya pendelparkeringarna att byggas?

Följande pendelparkeringar är planerade:

2017 Billdals kyrka 16 p-platser
Hästebäck 64 p-platser
Hällsviksvägen 57 p-platser
Angereds Centrum 100 p-platser
Beryllgatan 54 p-platser
Lillebyvägen 44 p-platser
Skogome 20 p-platser
Finlandsvägen 50 p-platser