Socialnämnden Centrum godkände förvaltningens andra delårsrapport

Publicerad 22 september 2021

På sitt sammanträde 21 september godkände socialnämnden Centrum förvaltningens delårsrapport för augusti. Nämnden beslutade också att avropa drygt 7,2 miljoner kronor av centralt avsatta pengar på förstärkt och utvecklat trygghetsarbete.

Efter åtta månader in på det första året presenterade förvaltningen sin andra delårsrapport för politikerna i socialnämnden Centrum. I rapporten analyserar förvaltningen utvecklingen inom verksamheten och personalområdet, ger en ekonomisk analys av den tid som har gått och en prognos för året.

Hittills i år har fokus för den nya förvaltningen varit på att skapa strukturer, organisera och sammanföra verksamheter och personal från flera olika förvaltningar, ett arbete som kommer att pågå under en lång tid framåt.

Gemensam målbild för förvaltningarna

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har enats om en gemensam målbild för att uppfylla de politiska intentionerna med omorganisationen. Målbilden är:

En likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.

Målbilden anger vår gemensamma riktning och vad vi tillsammans behöver fokusera på för att utveckla vårt grunduppdrag i stadsområdet.

God ekonomi med överskott

Socialförvaltningen Centrum har en god ekonomi, med ett överskott på 45,7 miljoner kronor jämfört med budget och en prognos för hela året på 40 miljoner kronor plus.

Överskottet beror på lägre kostnader för stadenövergripande verksamheter och fritid, men också på lägre förvaltningsövergripande kostnader samt en nämndreserv. Förvaltningens kostnader för köpt vård och boende samt försörjningsstöd är däremot högre än budgeterat.

Pengar till förstärkning av trygghetsskapande insatser

I april i år beslutade kommunfullmäktige att avsätta 35 miljoner kronor till socialnämnderna för att ytterligare förstärka och utveckla stadens trygghetsarbete under året.

Socialnämnden Centrum beslutade på sitt sammanträde nu 21 september utifrån delårsrapporten att avropa drygt 7,2 miljoner kronor av centrala medel i staden för insatser som kompletterar, utvecklar och förstärker det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som förvaltningen redan gör.

De pengarna fördelas så här:

Två nya Skolfam-team - 650 000 kronor går till förstärkning av Skolfam (skolgången för familjehemsplacerade barn och unga) med två nya team, i samverkan med de andra tre socialförvaltningarna och grundskoleförvaltningen. Delårsrapporten betonar att satsningen på ska vara långsiktig och behöver finansiering även nästa år.

Föräldrastödsprogram - förstärkt satsning av föräldrastödprogram med utbildning av gruppledare och minst tio föräldraträffar.

Förstärkt samverkan med civilsamhället – drygt 6,5 miljoner kronor till idéburna offentliga partnerskap (IOP) i de här organisationerna:

  • Passalen och RF-SISU i samverkan med idrotts- och föreningsförvaltningen
  • Bojen för verksamhet för våldsutsatta barn och deras föräldrar
  • Majornas samverkansförening för att stärka det trygghetsfrämjande arbetet i stadsområdet
  • Bidrag till civilsamhället för lovaktiviteter under sommaren 2021

Uppföljning av mål och uppdrag

I delårsrapporten ingår också uppföljning av mål och uppdrag. Bedömningen är att förvaltningen uppfyller målet att Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Förvaltningen uppfyller till viss del målen att göteborgarna ska få valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet, att antalet invånare i bidragsberoende ska halveras och att barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid. Resultatet är svårbedömt för målet att den lokala tryggheten ska öka.