Socialnämnden Centrum har fattat beslut om budget för 2021

Publicerad 27 januari 2021

Den 26 januari hade socialnämnden Centrum sitt andra sammanträde och fattade då beslut om budgeten för år 2021. De ekonomiska ramarna för nämnden är 1 196,8 miljoner kronor samt ett kommunbidrag på 31,2 miljoner kronor för studieförbunden.

Det är utifrån kommunfullmäktiges budget 2021 för Göteborgs stad som socialnämnden Centrum nu har beslutat om sin budget för åretBudgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige samt ekonomiska ramar per avdelning.  

För socialnämnden Centrum innebär det 1 196,8 miljoner kronor samt ett kommunbidrag på 31,2 miljoner kronor för studieförbunden. budgetramen ingår satsningar på lokalt trygghetsskapande arbete med 15 miljoner kronor, hedersrelaterat våld med 5 miljoner kronor samt Regnbågshus med 1,5 miljoner kronor. 

Socialnämnden Centrum budgeterar med det för ett nollresultat med bedömningen att förutsättningarna är goda för att nå en budget i balans för år 2021. 

Specifikt uppdrag för socialnämnden Centrum 

Kommunfullmäktige har i sin budget riktat tre mål och 17 uppdrag till alla socialnämnder. Socialnämnden Centrum har dessutom fått ett specifikt uppdrag: att utreda och ta fram förslag på en modell och investeringskalkyl för insatser mot unga i riskzon. 

De tre målen för socialnämnderna är: 

  • Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras. 
  • Den lokala tryggheten ska öka.
  • Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid.

Nämnden ska också bidra till organisationsmålet att: Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet. Målet för 2021 är att 73 procent av de anställda ska utgöra personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka och att kostnaden för individ- och familjeomsorgen ska vara 7 700 kronor per individ. 

Beslut om verksamhetsplan på nästa nämndmöte 

Efter att nämnden har beslutat om budgeten ska arbetet för att nå målen och utföra uppdragen konkretiseras i en verksamhetsplan, som nämnden beslutar om i februari.  ska nämnden också fastställa den samlade riskbilden och besluta om internkontrollplan. 


Nämnden fattade även 
beslut i fler ärenden under sitt sammanträde 26 januari. Ungefär en vecka efter nämndens möte publiceras protokollet över besluten. Observera att besluten inte är fastställda förrän protokollet är justerat.