Planerade upphandlingar på trafikkontoret

Publicerad 6 september 2021

Här kan du få en överblick över planerade upphandlingar på trafikkontoret.

Här kan du ladda ner upphandlingsplanen som pdf.

Benämning av

objekt/uppdrag

Kategori

Beskrivning

Bedömt värde

(mnkr)

Preliminär annonsering

Preliminär projektstart

Status

Senast upp-daterad

Valskvarnsgatan Entreprenad gata Byggnation av allmän plats   augusti 2021 november 2021 preliminär 2021-05-03
Fjällgatan Entreprenad gata, bro etc Byggnation 8-15 Q2 2022 Q2 2022 preliminär 2021-08-31
Bro över säveån med ansl. till Hornsgatan Entreprenad gata, bro etc Byggnation av bro/gata mm. 70 januari 2022 oktober 2021 Preliminär 2021-05-12
Ledningsflytt Gamlestadsväg Entreprenad gata, ledningar mm Flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av dpl. Gamlestads fabriker 20 september 2021 november 2021 Preliminär 2021-05-12
Spårbro över Slakthusgatan Entreprenad spårbro Bef. bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår. Entreprenaden komma att skjutas framåt i tiden då det är beroende av spårstopp i andra projekt 90 september 2022 januari 2023 Preliminär 2021-05-12
Dpl. Gamlestan etapp 2 Ent. spår, bro, gata mm Ny vägbro, nytt spår, nya gator, rivn. bef. bro mm. (hög komplexitet) 350 augusti 2024 november 2024 Preliminär 2021-05-12
Byggledare Pendlingscykelbana Kungsladugårdsgatan Konsult Byggledare projektering och produktion Kungsladugård 0,25 januari 2022 februari 2022 preliminär 2021-08-26
Entreprenad
Pendlingscykelbana Kungsladugårdsgatan
Entreprenad gata Breddning och upprustning av bef. cykelväg 10 januari 2022 mars 2022 preliminär 2021-08-26
Pendlingscykelbana Gamlestadsvägen (Hjällbo-Slakthuset) Entreprenad gata Breddning och upprustning av bef. cykelväg 25-35 november 2021 januari 2022 sannolikt 2021-08-26
Produktion korsvägen Entreprenad allmänplats - torg, spår och gata. Utbyggnad av allmän plats (gata, torg spår, träd och lednignar).  >400 augusti 2022 februari 2023 Preliminär 2021-01-08
GFS Frihamnen Konsult GFS   DP 1 och DP 2 >3 ? ? preliminär 2020-09-10
Smögengatan, färdigställande Entreprenad gata/mark Färdigställande av gata efter exploatering 2 april 2022 augusti 2022 preliminär 2021-08-26
Sörredsvägens anslutning mot hamnen söderut Projektering gata/mark Ny gata 2 januari 2022 februari 2022 preliminär 2021-08-26
Sörredsvägens anslutning mot hamnen söderut Entreprenad gata/mark Ny gata 70 oktober 2022 januari 2023 preliminär 2021-08-26
Byggledare Pendelparkering Olofstorp Konsult Byggledning 0,25 september 2021 oktober 2021 preliminär 2021-08-26
Pendelparkeringar Olofstorp Entreprenad gata Utökning och nyanläggning av pendelparkeringar 4 september 2021 november 2021 Preliminär 2021-08-26
Järnbrottsmotet, anslutning till ny bussdepå Entreprenad gata / mark Ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarskjöldsleden. Ledningsarbeten, signal samt belysning 10-15 februari 2022 maj 2022 preliminär 2021-01-15
Karlavagnsplatsen, nya Polstjärngatan Entreprenad gata, bro etc Byggnation 25-40 2021 Q3 2021 Q3 preliminär 2021-08-31
Pendelcykelbana Mölndalsvägen, delen Kommungränsen - S:t Sigfridsgatan Entreprenad gata / mark Standardhöjning av befintlig cykelbana till pendelcykelstandard 5-10 Q4 2021 Q1 2022 preliminär 2021-08-31
Produktion Haga Entreprenad allmänplats - torg, spår och gata. Utbyggnad av allmän plats (gata, torg, hållplats, GC-banor, träd och lednignar).  > 200 2023 Q1 2023 Q3 Preliminär 2020-08-30
Högsbohöjd Fyrktorget Entreprenad mark/park ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö 3-5 september 2021 november 2021 preliminär 2021-01-12
Mandolingatan Entreprenad gata/mark GC-bana, beläggning Mandolingatan, ytskikt och planteringar 3-5 januari 2023 april 2021 preliminär 2021-01-12
Upprustning av kanalmurar mellan Vallhallabron och Ulleviebron längs Åvägen.  Entreprenad gata, bro etc Syftet med att åtgärda muren är att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.  >50 december 2023 mars 2024 preliminär 2021-08-26
Fabriksgatan/Drakegatan  Entreprenad gata, bro etc Byggnation av allmän plats 5-10 december 2022 mars 2023 Sannolikt 2020-05-19
Campus Lundby Entreprenad,Utbyggnad Gata o Va Utbyggnad av gata och VA i DP Volvo Lundby 30-50 juni 2021 oktober 2021 Sannolikt 2021-04-28
Liseberg DP2 Teknisk konsult Projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag och GFS. Samordning med projektering av Liseberg DP1. 3 Q2 2021 Q3 2021 Sannolikt 2021-01-15
Liseberg DP1 Teknisk konsult Eventuellt som option till projektering av Liseberg DP2

Projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag.
1,5 Q2 2021 Q3 2021 preliminär 2021-01-15
Fjällbo Park Projektering gata Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning < 1 Q4 2021 Q1 2022 preliminär 2021-01-15
Ytskikt Pumpgatan Entreprenad Utförande av Ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten. 12-15 - augusti 2021 oklar 2021-04-28
Torgny Segerstedtsgatan  Entreprenad Upprsutning av 400 meters stödmu- och bullerskyddsplank  5-8 december 2021 februari 2022 oklar 2020-12-22
Genomförandestudie Lindholmen - Vegasvackan Genomförandestudie Genomförandestudie för spårvägsförbindelse mellan Lindholmen och Vegasvackan (vid Linnéplatsen) inklusive ny älvförbindelse. 90 Q4 2021 Q1 2022 preliminär 2021-09-06
Förstudie Bangårdsförbindelsen Förstudie Förstudie för Bangårdsförbindelse inklusive exploatering och tillhörande stadsrum inför inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige. 8-12 september/oktober 2021 november 2021 preliminär 2021-08-27
Överdäckning av Götaleden Entreprenad Utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning efter att Trafikverket lämnat över anläggningen till Trafikkontoret. Byggnation av Gata och ledningar för att möjliggöra för exploatering ovan överdäckningen 50-60 september 2022 januari 2023 preliminär 2022-08-31
Änggården kontaktledning Entreprenad Underhållsarbeten på kontaktledningsanläggning. ? maj 2021 juli 2021 Sannolikt 2021-04-22
Konst till Västlänken Konstnärsuppdrag Konstnärlig utsmyckning för stationsområdena i Haga och Korsvägen 10-20 maj 2021 Q2 2022 preliminär 2021-04-22
Citybuss Backastråket Konsult Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS. 5-10 december 2021 Q1 2022 preliminär 2021-08-27
Pendelcykelväg Backaplan-Bräckemotet Entreprenad Byggnation av cirkulationer utmed Hjalmar Brantingsgata 10-20 februari 2022 Q2 2022 preliminär 2021-08-27
Pendelcykelväg Norra Älvstranden Konsult Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS. 3-5 december 2021 Q1 2022 preliminär 2021-08-27
Pendelcykelväg Annedal-Götaplatsen Konsult Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS. 3-5 november 2021 Q1 2022 preliminär 2021-08-27
Pendelcykelväg Stigberget-Saltholmen Konsult Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS. 3-5 november 2021 Q1 2022 preliminär 2021-08-27
Pendelcykelväg Sahlgrenska-Mölndal Konsult Upprätta GFS <1 oktober 2021 Q4 2021 preliminär 2021-08-27
Underhållsbeläggning Entreprenad Underhållsbeläggning, konventionell beläggning, på gator/vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten fördelad i etapper 150 December 2021 - januari 2022 Q2 2022 preliminär 2021-06-21
Funktionsentreprenad Entreprenad Entreprenaden avser drift och underhåll av anläggningar och anordningar i den
omfattning som beställaren har skyldighet att utföra såsom ansvarig för gatu- och väghållningen. Detta gäller främst ytor som är belägna inom gatumark och område för allmän väg med undantag av banområde för spårvagnstrafik. Hisingen
30 maj 2022 januari 2023 preliminär 2021-06-21
GFS Busskörfält Torslanda Genomförandestudie Genomförandestudien avseende busskörfält på Kongahällavägen, sträckan Torlslandakrysset - Domarringsgatan 2 september 2021 november 2021 Sannolikt 2021-08-27
Cirkulationsplats Skattegårdsvägen Konsult Detaljprojektering av cirkulationsplats Skattegårdsvägen samt framtagande av förfrågningsunderlag 1-2 Q1 2022 Q1 2022 preliminär 2021-08-27
Brännö Rödsten Konsult  Detaljprojektering och tillståndsprocess för vattenverksamhet för upprustning av hamnområde vid  Brännö Rödsten.  10-15 Q1 2022   preliminär 2021-08-27
Masthuggskajen Konst Konstnärsuppdrag Konstnärlig utsmyckning för Masthuggskajen 10 Q1 2022 Q1 2022 preliminär 2021-08-27
Masthuggskajen huvudentreprenad Entreprenad Utbyggnad av allmän plats inom Masthuggskajen.  >500 Q1 2022 Q2 2022 Sannolikt 2021-08-27
Rävebergsvägen, Hasthagen-Norrleden Entreprenad Utbyggnad av Gång- och Cykelväg 5-10 Q2 2022 Q3 2022 sannolikt 2021-08-31
Rävebergsvägen, Rannebergsvägen-Kumminsgatan Entreprenad Utbyggnad av Gång- och Cykelväg 5-10 Q2 2022 Q3 2022 sannolikt 2021-08-31