Göteborgs nya grönplan visar vägen för en hållbar grön stad

Publicerad 21 juni 2022

På måndagen antog park- och naturnämnden Göteborgs grönplan. Grönplanen visar vägen för hur Göteborgs Stad ska planera, bygga och förvalta för att bevara och utveckla de gröna värdena. Den syftar även till att visa hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter samtidigt som staden utvecklas.

I en stad med omfattande stadsutveckling är de gröna kvalitéerna viktigare än någonsin. Och arbetet kommer att märkas för göteborgarna.

– Vi bygger många nya parker runtom i staden vilket är särskilt viktigt i hårdgjorda delar av staden, som exempelvis i Frihamnen och Lindholmen. Vi arbetar också med att plantera en större variation av olika trädarter för att hantera effekterna av ett förändrat klimat i Göteborg framöver, säger Johan Rehngren, Göteborgs stadsträdgårdsmästare.

Göteborgs grönplan är resultatet av ett uppdrag som park- och naturnämnden fått från kommunfullmäktige, om att uppdatera stadens grönstrategi. Grönplanen utgår bland annat från målen och inriktningarna i Göteborgs nya översiktsplan, Göteborgs Stads program för en jämlik stad samt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

– Bevarande och utveckling av grönskan i staden är avgörande för att Göteborg ska vara en hållbar och attraktiv stad som kan hantera effekterna av ett förändrat klimat. För det krävs ett helhetstänk och en gemensam målsättning genom stadsutvecklingens samtliga skeden, från planering till förvaltning, säger AnnaSara Perslow, ordförande i park- och naturnämnden.

Grönplanens tre mål

Grönplanen har tre mål, ett ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt. Ekologiskt genom att grönstrukturen utvecklas och stärks så att ett rikt växt- och djurliv gynnas. Socialt genom att parker, naturområden och gröna stadsrum finns nära människor och bidrar till jämlika och hälsosamma livsmiljöer.

– Göteborgs parker, naturområden och stadsrum är några av stadens viktigaste mötesplatser. De behöver finnas över hela staden, vara tillräckligt stora och varierade samt finnas tillräckligt nära människor. De offentliga platserna i staden är viktiga för en jämlik stad, de är gratis att använda och alla är välkomna, säger Johan Rehngren.

Grönplanens ekonomiska mål pekar ut att ekosystemtjänster är värdeskapande och ligger till grund för en hållbar samhällsekonomi. Genom att utgå från ekosystemtjänster kan vi ersätta flera tekniska lösningar. När vi investerar i grönstruktur, exempelvis bygger en park eller planterar ett träd, kommer värdet av investeringen öka över tid. Trädet i parken eller längs gatan blir med tiden alltmer vattenhållande, får större krona som ger mer skugga och rymmer allt fler levande organismer. På samma sätt som det enskilda trädets värde växer över tid ökar även värdet för ett grönt stadsrum, en park eller ett naturområde med åren.

– Ekosystemtjänster bidrar rent ekonomiskt till staden genom att träd och parker har en positiv påverkan på människors hälsa, där forskning visar att det minskar mängden sjukskrivningar. Samtidigt har de gröna miljöerna många funktioner och hjälper till att hantera klimateffekterna. Gröna lösningar kostar mindre och håller längre än dyra tekniska lösningar, de ökar dessutom i värde över tid och bidrar till en mer attraktiv och hållbar stad, säger Johan Rehngren.

Så ska grönplanen användas

Grönplanen är såväl ett underlag för den fysiska planeringen som en strategisk handlingsplan som preciserar kommunens arbete med grönstruktur, grönska och ekosystemtjänster i både den befintliga och den nya staden. Genom grönplanen kan grönstrukturens många värden, funktioner och ekosystemtjänster synliggöras och analyseras. Då kan staden också identifiera behov av utveckling och bevarande.

– Med grönplanen har Göteborgs Stad en plan för hur vi ska jobba i stadsutvecklingens alla skeden, genom planering, byggande och förvaltning, för att bevara och stärka den biologiska mångfalden, säger Johan Rehngren.

I EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 slås det fast att skydda och återställa den biologiska mångfalden är det enda sättet att bevara kvalitet och kontinuitet i människans liv på jorden.

– Den ekologiska hållbarheten är fundamentet för de andra två dimensionerna. Vi vet att kortsiktig tillväxt som är negativ för den ekologiska hållbarheten, äventyrar den långsiktiga sociala och ekonomiska hållbarheten, säger Johan Rehngren.

Fakta: Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör på så sätt vårt beroende av fungerande ekosystem.

Källa: Naturvårdsverket