Planerade upphandlingar på trafikkontoret

Publicerad 26 januari 2021

Här kan du få en överblick över planerade upphandlingar på trafikkontoret.

Här kan du ladda ner upphandlingsplanen som pdf.

Benämning av objekt/uppdrag

Kategori

Beskrivning

Bedömt värde (mnkr)

Preliminär annonsering

Preliminär  projektstart

Status

Senast uppdaterad

Valskvarnsgatan
Entreprenad gata Byggnation av allmän plats

maj 2021
oktober 2021
Preliminär
2021‐01‐11
Olof Asklunds Gata
Teknisk konsult
Detaljprojektering av gatuanläggningar allmän
plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad
GFS i en första etapp som möjliggör BoStad2021
exploatering för Södra Änggården.
5‐10
2021 Q1
2021 Q2‐Q3
Preliminär 2021‐01‐04
Fjällgatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation
5‐10
2021 Q3
2021 Q4
Preliminär
2020‐12‐23
Älvsborgsgatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation
8‐15
2021 Q2
2021 Q3
Preliminär
2020‐12‐23
Bro över Säveån med anslutning till
Hornsgatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation av bro/gata mm.
70
juni 2021
oktober 2021
Preliminär
2021‐01‐04
Ledningsflytt Gamlestadsväg
Entreprenad gata, ledningar
mm
Flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras
som en förberedande åtgärd för genomförande
av dpl. Gamlestads fabriker
20
augusti 2021
november 2021
Preliminär
2021‐01‐04
Spårbro över Slakthusgatan
Entreprenad spårbro
Bef. bro rivs och ersätts med spårbro för
dubbelspår. Entreprenaden komma att skjutas
framåt i tiden då det är beroende av spårstopp i
andra projekt
90
september 2022
januari 2023
Preliminär 2021‐01‐04
Dpl. Gamlestan etapp 2
Ent. spår, bro, gata mm
Ny vägbro, nytt spår, nya gator, rivn. bef. bro
mm. (hög komplexitet)
350
augusti 2024
november 2024
Preliminär 2021‐01‐04
Amhult centrum etapp 2 del 4
Entreprenad gata
Färdigställande av gata
1‐5
mars‐april 2021
juni 2021
Sannolikt
2021‐01‐15
Fyrklöversgatan
Entreprenad gata
Ny gångbana samt justering av gata
1‐5
april 2021
juni 2021
Sannolikt 2021‐01‐15
Byggledare Pendlingscykelbana
Kungsladugårdsgatan
Konsult
Byggledare projektering och produktion
Kungsladugård
0,25
februari 2021
februari 2021
Sannolikt
2020‐12‐22
Entreprenad
Pendlingscykelbana
Kungsladugårdsgatan
Entreprenad gata
Breddning och upprustning av bef. cykelväg
3
juni 2021
augusti 2021
Sannolikt 2020‐12‐22
Pendlingscykelbana
Gamlestadsvägen (Hjällbo‐
Slakthuset)
Entreprenad gata
Breddning och upprustning av bef. cykelväg
25‐35
mars 2021
maj 2021
Sannolikt 2020‐12‐22
Byggledare Korsvägen
Konsult
Byggledare projektering och produktion
Korsvägen
9‐12
april 2021
juni 2020
Sannolikt 2020‐01‐08
Produktion korsvägen
Entreprenad allmänplats ‐ torg,
spår och gata.
Utbyggnad av allmän plats (gata, torg spår, träd
och lednignar).

augusti 2022
februari 2023
Preliminärt 2021‐01‐08
Projektering av Detaljplan 1,
handel m.m. i Backavägen
Teknisk konsult
Projektering av gatuanläggningar och ledningar i
enlighet med upprättat trafikförslag som ligger
till grund för förslag till Detaljplanen.
12‐15
oktober 2020
januari 2021
Sannolikt
2020‐09‐15
GFS Frihamnen
Konsult
GFS DP 1 och DP 2
>3
? ? Preliminär 2020‐09‐10
Smögengatan, färdigställande
Entreprenad gata/mark
Färdigställande av gata efter exploatering
2 april 2022
augusti 2022
Preliminär 2020‐09‐18
Sörredsvägens anslutning mot
hamnen söderut
Projektering gata/mark
Ny gata
2
augusti 2021
september 2021
Preliminär 2020‐09‐18
Sörredsvägens anslutning mot
hamnen söderut
Entreprenad gata/mark
Ny gata
70
april 2022
augusti 2022
Preliminär 2020‐09‐18
Pendelparkeringar Gunnilse och
Olofstorp
Entreprenad gata
Utökning och nyanläggning av
pendelparkeringar
5‐10
januari 2021
mars 2021
Preliminär 2020‐09‐18
Järnbrottsmotet, anslutning till
ny bussdepå
Entreprenad gata / mark
Ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig
trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag
Hammarskjöldsleden. Ledningsarbeten, signal samt belysning
10‐15
februari 2022
maj 2022
Preliminär 2021‐01‐15
Överdäckning Götaleden
Entreprenad gata & ledningar
Byggnation av allmän plats inom Dp
Överdäckningen Götaleden
‐30
december 2020
mars 2021
Sannolikt 2020‐02‐26
Karlavagnsplatsen, nya
Polstjärngatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation
25‐40
2021 Q1
2021 Q2
Sannolikt 2020‐12‐23
Fredriksdalsgatan ( Etapp 3)och
närliggande gator vid Ebbe
Lieberathsgata
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation
20‐30
2021 Q1
2021 Q1
Sannolikt 2020‐12‐23
Projektering av ny spårväg för
projektet Frihamen ‐
Lindholmen
Konsult
Nytt spår och trafiklösning skall projekteras
genom Frihamnen och Lindholmen
40 ‐ 70
mars 2021
maj 2021
Sannolikt 2021‐01‐07
Produktion Haga
Entreprenad allmänplats ‐ torg,
spår och gata.
Utbyggnad av allmän plats (gata, torg, hållplats,
GC‐banor, träd och lednignar).
> 200
november 2022
februari 2023
Preliminär 2020‐01‐13
Högsbohöjd Fyrktorget
Entreprenad mark/park
ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö
3‐5
september 2021
november 2021
Preliminär 2021‐01‐12
Mandolingatan
Entreprenad gata/mark
GC‐bana, beläggning Mandolingatan, ytskikt och
planteringar
3‐5
januari 2023
april 2021
Preliminär 2021‐01‐12
Donsö hamn
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation brygga, kaj och vänthall
20‐30
februari 2021
augusti 2021
Preliminär 2020‐02‐04
Upprustning av kanalmurar
mellan Vallhallabron och
Ulleviebron längs Åvägen.
Entreprenad gata, bro etc
Syftet med att åtgärda muren är att säkra
Åvägen och Gårda från framtida översvämningar
på ett sätt som kan godtas både från teknisk och
från estetisk synvinkel.
50‐60
december 2021
mars 2022
Sannolikt 2020‐05‐18
Fabriksgatan/Drakegatan
Entreprenad gata, bro etc
Byggnation av allmän plats
5‐10
december 2022
mars 2023
Sannolikt 2020‐05‐19
Campus Lundby
Entreprenad, Utbyggnad Gata o Va
Utbyggnad av gata och VA i DP Volvo Lundby
30‐50
mars 2021
maj 2021
Sannolikt 2020‐09‐16
Gator vid Backaplan,
förberedande entreprenad 1,
Aröds Industriväg
Entreprenad
gata/mark/ledningsarbeten
Byggnation av gata inkl GC. Om‐ och
nyförläggning av flera ledningsslag.
10‐15 mnkr
maj 2021
augusti 2021
Sannolikt 2021‐01‐15
Liseberg DP2
Teknisk konsult
Projektering av gatuanläggningar och ledningar i
enlighet med upprättat trafikförslag och GFS.
Samordning med projektering av Liseberg DP1.
3
Q2 2021
Q3 2021
Sannolikt 2021‐01‐15
Liseberg DP1
Teknisk konsult
Eventuellt som option till projektering av
Liseberg DP2
Projektering av gatuanläggningar och ledningar i
enlighet med upprättat trafikförslag.
1,5
Q2 2021
Q3 2021 Preliminär 2021‐01‐15
Fjällbo Park
Projektering gata
Projektering av gatuanläggning och
ledningssamordning
< 1
Q4 2021
Q1 2022
Preliminär
2021‐01‐15
Flytbrygga Pumpgatan
Entreprenad
Anlägga ny flytbrygga för färjetrafik.
Entreprenadform TE.
10‐12
mars 2021
april 2021
Oklar 2020‐12‐22
Ytskikt Pumpgatan
Entreprenad
Utförande av Ytskikt på Pumpgatan där
exploatör utfört underliggande arbeten.
12‐15
februari 2021
augusti 2021
Oklar 2020‐12‐22
DP Volvo Lundby
Entreprenad
Utförande av gatu‐ och allmänplatsmark
40‐50
april 2021
augusti 2021
Sannolikt 2020‐12‐22
Förberedande markarbeten
Masthuggskajen
Entreprenad

100
januari 2021
? Sannolikt
Underhållsbeläggning 2021
etapp 1
Entreprenad

25 januari 2021
? Sannolikt
Torgny Segerstedtsgatan
Entreprenad
Upprsutning av 400 meters stödmu‐ och
bullerskyddsplank
5‐8
december 2021
februari 2022
Oklar 2020‐12‐22
Fixfabriken etapp 4
Entreprenad
Guldkällegatan infrastruktur samt gata upp till
AG‐lager & Vagnhallsplatsen finplanering etapp
4. Omfattar utbyggnad och ombyggnad av
allmän platsmark avseende gatu‐, park‐ och vaarbeten
samt tillhörande kanalisationsarbeten.
För del av exploatering i Fixfabriksområdet.
25
december 2020
mars 2021
Sannolikt 2021‐01‐12
Genomförandestudie
Lindholmen ‐ Vegasvackan
Genomförandestudie
Genomförandestudie för spårvägsförbindelse
mellan Lindholmen och Vegasvackan (vid
Linnéplatsen) inklusive ny älvförbindelse.
30 ‐ 50
mars 2021
maj 2021
Preliminär 2021‐01‐07
Förstudie Bangårdsförbindelsen
Förstudie
Förstudie för Bangårdsförbindelse inklusive
exploatering och tillhörande stadsrum inför
inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige.
8‐12
juni 2021
september 2021
Preliminär 2021‐01‐08
Överdäckning E 45, Utbuggnad
allmän plats
Entreprenad
Utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning
efter att Trafikverket lämnat över anläggningen
till Trafikkontoret. Byggnation av Gata och
ledningar för att möjliggöra för exploatering
ovan överdäckningen.
50‐60
september 2021
januari 2022
Sannolikt 2022‐01‐12