Nämndmöte i Angered med fokus på trygghetsarbete

Illustration av människor i olika åldrar och texten "det här pratade nämnden om - en artikel om stadsdelsnämndens senaste möte".

Publicerad 27 november 2020

På nämndmötet den 24 november fick politikerna bland annat information om arbetet med covid-19, och om förlängningen av de skärpta allmänna och lokala råden. Nämnden fick också information om satsningarna som har gjorts kring trygghetsarbete och otillåten påverkan i Angered.

Information om hur förvaltningen arbetar med anledning av covid-19

Under nämndmötet fick politikerna information om hur Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med covid-19.

Förlängning av skärpta allmänna och lokala råd

De skärpta råd som gällde från 29 oktober och tre veckor framåt i Västra Götaland har förlängts till 13 december, på grund av en fortsatt ökad smittspridning av covid-19. De skärpta råden uppmanar bland annat ännu tydligare till att hålla avstånd och att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Även de beslut som har tagits lokalt i stadsdelsförvaltningen Angered förlängs samma period. Det innebär bland annat att flera verksamheter fortsätter hålla stängt.

Besök på äldreboenden i Angered

Sedan 13 november gäller skärpta besöksrutiner på samtliga äldreboenden i Göteborgs Stad. Den skärpta besöksrutinen innebär att alla besök på äldreboenden bör undvikas. Beslutet gäller till och med 13 december.

Mer information

goteborg.se/covid19 finns information om hur Göteborgs Stad arbetar med anledning av covid-19.

Redovisning av trygghetsarbetet

Politikerna fick information om de satsningar som har gjorts kring trygghetsarbetet i Angered under hösten. Trygghetssamordningen följde upp arbetet med orosanmälningar och berättade om den förstärkta avhopparverksamheten. Även insatser kring våldsförebyggande arbete har gjorts, där projektet Angered fritt från våld bland annat håller i workshops och föreläsningar.

Politikerna fick även information om trygghetssamordningens arbete med otillåten påverkan. Projektet har bland annat tagit fram nya rutiner och arbetssätt för att verksamheten ska vara rustad att förebygga och stå emot otillåten påverkan.

Stadsdelsförvaltningens arbete med otillåten påverkan fick nyligen pris av Brottsförebyggande rådet (Brå). Stadsdelsförvaltningens arbete tillsammans med polisen är Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen (ECPA). 

Uppföljningsrapport oktober 2020

Stadsdelsförvaltningen gör ett positivt resultat för månaden, vilket innebär att förvaltningen har mer pengar än vad vi budgeterat för. Några av anledningarna till det är att förvaltningen fått extra pengar från Försäkringskassan för att kompensera för sjuklöner, förvaltningen har också fått mer i kommunbidrag och statliga medel för att ersätta extra kostnader kopplade till pandemin covid-19.

Prognosen för hela året 2020 är att förvaltningen kommer att göra ett positivt resultat på 60 miljoner.

Ansökan om föreningsbidrag

Tre föreningar har sökt föreningsbidrag för bland annat inköp av utrustning till verksamheterna. Det gäller Angered MbiK, Hammarkullens bollklubb och Göteborg hockey club.

Angereds stadsdelsnämnd beslutade att godkänna alla tre ansökningar om föreningsbidrag.

Etablering av bostad med särskild service vid Bläsebogärdet 1 i Hjällbo

Politikerna diskuterade ett förslag om att starta en bostad med särskild service (BmSS) vid Bläsebogärdet 1 i Hjällbo. Förslaget gäller för sex lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme.

Politikerna konstaterade att det finns ett stort behov av att bygga ut antalet bostäder med särskild service, men hade invändningar över placeringen av boendet.

Politikerna tog inget beslut i ärendet, utan bad etableringsenheten se över placeringen av boendet.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Redovisning av kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Uppföljning av åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens tidigare granskningar
  • Samverkansavtal om folkhälsoinsatser i Angered 2021–2022
  • Yttrande till inspektionen för vård och omsorg i tillsynsärende

Stängt möte för att minska risken för smittspridning

Stadsdelsnämndens möte den 24 november var stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Möten med stadsdelsnämnden 

Stadsdelsnämndens sista möte för året hålls måndag 14 december.
Mötet kommer att vara stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00
Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42