Socialnämnden Nordost vill fortsätta samverkan för folkhälsa

Publicerad 22 juni 2022

Vid sammanträdet den 21 juni beslutade socialnämnden Nordost att fortsätta med ett nytt samverkansavtal för insatser för folkhälsa och familjecentrerat arbetssätt då det nuvarande löper ut vid årsskiftet. Nämnden tillstyrkte också ett förslag från byggnadsnämnden rörande Gamlestaden.

I stadsområde Nordost finns det två Hälsotek som arbetar för att minska skillnader i hälsa, förbättra befolkningens levnadsvanor och välbefinnande samt minska risken för livsstilsrelaterade symptom och sjukdomar. De har ett helhetsperspektiv på hälsa som inkluderar fysisk, psykisk och social hälsa. Hälsoteket bygger på samverkan mellan lokala aktörer inom såväl staden, regionen och civilsamhället och socialnämnden Nordost har nu beslutat att ingå ett nytt avtal med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för att under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2025 fortsätta arbeta med insatser inom folkhälsa, Hälsoteken samt den familjecentrerade verksamhet som drivs i stadsområdet.

Nämnden beslutade också att tillstyrka byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Hornsgatan i Gamlestaden, det vill säga SKFs tidigare huvudkontor som idag står tomt. Förslaget innehåller både tillbyggnad och ombyggnad av området och ska resultera i bostäder och verksamheter. En förutsättning för nämndens stöd till planen är dock att behovet av förskoleplatser tillgodoses. I detta ärende gjordes också en protokollsanteckning, som hela nämnden ställde sig bakom, om att Stadsbyggnadskontoret ska titta extra på höjden av byggnaden, behovet av verksamhetslokaler samt möjlighet till att bygga en förskola. 

Du kan läsa samtliga möteshandlingar och inom kort det justerade protokollet från sammanträdet här.