Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 21 september 2021

Publicerad 24 september 2021

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte presenterades delårsrapporten för augusti där konsekvenser i pandemins spår redovisas. Förvaltningsdirektör Babbs Edberg informerade om en undersökning i förvaltningen med anledning av frågan om tystnadskultur. Nämnden ställde sig också positiv till förslaget om ny policy för mat och måltid.

Nattarbetstid för anställda inom hemtjänst, hälso- och sjukvård, samt vård- och omsorgsboende

Omorganisationen från tio olika stadsdelsförvaltningar samt sociala resursförvaltningen till en gemensam förvaltning har inneburit utmaningar i att utveckla gemensamma arbetssätt, bemanningsstrategier och lokala schemarutiner. Många av förvaltningens verksamheter är aktiva oavsett tidpunkt på dygnet, veckodag eller årstid. Utgångspunkten för hur arbetstiden planeras i förvaltningen är ytterst för brukarnas behov av stöd och service inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden. Arbetstid och förläggningen av arbetstiden är därför avgörande för att möta brukarnas behov och uppfylla verksamheternas mål i förvaltningen.

Nämnden beslutade att förvaltningen ska ha inriktningen att nattarbetstiden för heltidsanställda inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende ska vara 10 timmar per pass. Med äldres behov i fokus ska förvaltningen framåt lägga scheman med utgångspunkten att ett pass är 10 timmar.

Ensamarbete nattetid

Förvaltningen presenterade för nämnden om hur arbetslag arbetar tillsammans för att undvika ensamarbete under natten. Nämnden beslutade att förvaltningen ska säkerställa att man fortsätter arbeta två och två, särskilt i utsatta och särskilt utsatta områden.

Undersökning med anledning av rapporten om tystnadskultur

Förvaltningsdirektör Babbs Edberg informerade nämnden om att en enkätundersökning genomförts bland förvaltningens chefer om tystnadskultur och otillåten påverkan. Innan enkätutskicket har cheferna uppmanats att läsa rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs Stad?”. Frågan om tystnadskultur, kriminella strukturer och otillåten påverkan, har sedan diskuterats i förvaltningens alla ledningsgrupper.  

Delårsrapport augusti 2021 – konsekvenser för vård och omsorg och arbetsmiljö

Vid nämndmötet presenterades förvaltningens delårsrapport för augusti 2021. I spåren av pandemin ser förvaltningen konsekvenser för vård och omsorg och för arbetsmiljön.

Konsekvenser för vård och omsorg

Konsekvenserna för vård och omsorg är bland annat att personer inte kunnat eller vågat söka hjälp inom hälso- och sjukvård, brukare i högre utsträckning har tackat nej till hemtjänst, besöksförbud på vård- och omsorgsboenden och hälsofrämjande aktiviteter har begränsats.

Pandemin har också inneburit konsekvenser för medarbetare och chefer då det varit ett stort fokus på kompetens i basal hygien och skyddsutrustning medan annan kompetenshöjning fått stå tillbaka. Ökat antal arbetsuppgifter i form av rapportering och införande av nya rutiner är andra exempel på konsekvenser för organisationen.

Det finns också tecken på ytterligare konsekvenser som förvaltningen fortsätter att bevaka. Några exempel är en tendens till ökande antal orosanmälningar, ökad psykisk ohälsa och sämre hälsa hos de som flyttar in på vård- och omsorgsboenden.

Konsekvenser för arbetsmiljön

När det gäller arbetsmiljön har pandemin bland annat lett till brist på personal inom vissa grupper, mindre möjlighet till återhämtning, ökad granskning av tillsynsmyndigheter och ökad medial bevakning.

De konsekvenser förvaltningen ser tecken på och därför fortsätter att bevaka är bland annat personalomsättning, förändrade förutsättningar i arbetsmiljön för de som arbetar hemifrån och att granskning och rapportering tagit visst fokus från grunduppdraget.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Delårsrapport augusti 2021

Här kan du läsa bilagan Delårsrapport augusti 2021

Positivt med ny policy för mat och måltid

Nämnden ställde sig positiv till förslaget om ny policy för mat och måltid som tagits fram centralt i Göteborgs Stad. I policyn klargörs betydelsen av mat och måltider för välbefinnande och hälsa. Förvaltningen bedömer att den nya policyn kommer att ha en positiv inverkan för de som får måltider från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens måltidsservice. Utifrån den gemensamma policyn kommer specifika anvisningar för verksamheten att tas fram.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet –  Svar på remiss om Göteborgs Stads måltidspolicy

 

Möten med äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 26 oktober.
Mötet kommer att vara stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.