Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 24 november 2020 klockan 15:48 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Frågor och svar om rutin nödbistånd

Publicerad 12 februari 2020

Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.

Frågor och svar

1. Varför en ny rutin?

Hittills har nödbistånd boende hanterats olika över staden. Med den nya rutinen skapas en likvärdighet för alla brukare som saknar bostad, men som inte behöver stöd från socialtjänsten i övrigt. Socialtjänsten ska erbjuda stöd till dem som mest behöver det. Personer som inte behöver stöd från socialtjänsten får istället hjälp att själva ta mer ansvar för sin bostadssituation.

2. Hur skiljer sig den nya rutinen emot hur ni jobbat förut?

Tidigare blev enskilda brukare/familjer placerade i boende utan stöd som Göteborgs Stad köpt upp med ramavtal. Nu får den sökande istället pengar i handen till att själv betala sitt tillfälliga boende eller nödbiståndsboendeplats. Den sökande får också boendecoachning från stadsdelsförvaltningarna för att hitta en permanent boendelösning.

Genom att den enskilda brukaren/familjen själv får ta mer ansvar att lösa sin boendesituation minskar risken att personen blir passiv och bor kvar i det temporära boendet under en längre tid. Syftet är att den enskilda brukaren/familjen ska komma ut i eget boende snabbare än tidigare. Det finns inte någon bortre gräns för hur länge insatsen nödbistånd kan pågå.

3. För hur många dagar/nätter får man utbetalt nödbistånd boende?

Nödbistånd boende (pengar i handen) betalas ut för max 7 dagar eller en nödbiståndsboendeplats beviljas 7 dagar i taget. Därefter får den enskilde komma tillbaka och göra en ny ansökan. Vid ny ansökan är det viktigt att man kan visa kvitto på att pengarna har använts till boende. Man ska också kunna redovisa att man har sökt boende och vilka boenden som har sökts.

4. Hur följer ni upp de som fått nödbistånd boende?

Handläggaren tar fram en arbetsplan tillsammans med den sökande där det ska framgå vad personen själv ska göra för att lösa sin situation. Den sökande erbjuds också boendecoachning.

Efter en vecka följs det upp och då ska personen redovisa hur den har sökt boende och hur pengarna har använts. Den täta avstämningen gör att den sökande tar aktiv del i att söka bostad istället för att passiviseras och riskera att bli kvar i ett tillfälligt boende under en lång tid.

5. Den enskilde brukaren/familjerna har ofta misslyckats att ordna egen bostad under lång tid. På vilket sätt kommer de få lättare att ordna en bostad nu?

Den nya rutinen ger den enskilda brukaren/familjerna möjlighet att ta ett mer aktivt ansvar för sin boendesituation. Genom tätare uppföljning och boendecoachning är risken mindre för att individen blir passiv och blir kvar i det temporära boendet under en längre period. Syftet är att den enskilde brukaren/familjerna snabbare än tidigare ska komma ut i eget boende.

6. Familjer som är utsatta saknar kontaktnät i Sverige och pratar dålig svenska och ni kräver att de ska leta reda på ett boende själva. Hur tänkte ni där?

Det finns undantag om vi uppfattar att särskilda skäl finns för det. Detta utifrån barnperspektivet och att kommunen har en utökad skyldighet när det gäller boende för barnfamiljer. Om vi bedömer att familjen inte kan ordna boende på egen hand med pengar i handen kan familjen placeras i nödbiståndsboende. Familjen får också boendecoachning.
Besluten blir även här max 7 dagar med krav på att familjen aktivt söker bostad på egen hand med hjälp av boendecoachning.

7. Om det här blir en krissituation för familjen, tror ni att de är mottagliga för boendecoachning och råd i den situationen?

Vår erfarenhet är att dessa familjer är mottagliga för råd och boendecoachning.

8. Anta att vi har en kvinna som blivit misshandlad upprepade gånger av sin man och behöver skydd, tänker ni att hon ska leta boende själv nu?

Rutinen gäller personer som inte behöver stöd från socialtjänsten eller tillhör socialtjänstens målgrupp. Personer som behöver skydd eller är utsatta på annat sätt omfattas inte av den här rutinen utan ska få den hjälp de har rätt till.

9. Är detta ännu ett sparförslag från stadens håll?

Socialtjänsten ska erbjuda stöd till dem som mest behöver det. Den nya rutinen kommer minska kostnaderna på sikt för nödbistånd boende så att socialtjänsten kan använda sina resurser till att stötta de mest utsatta.

10. Fråga: Har detta med den nya politiska majoriteten att göra?

Den nya rutinen är inte ett politiskt beslut. Rutinen utgår från Kommunstyrelsens riktlinje för bistånd till boende från 2015. I augusti 2017 gav sektorcheferna ett uppdrag till verksamheterna att ta fram förslag på ny rutin för bistånd till boende utan stöd. Den nya rutinen började gälla 1 maj 2019.

11. Är detta ytterligare ett sätt att sätta hårdare tryck mot de mest utsatta i samhället?

Vi ska göra det möjligt för människor att leva ett tryggt och självständigt liv. Genom att ge boendecoachning och bistånd i form av pengar i handen eller en nödbiståndsboendeplats ger vi människor möjlighet till kontroll över sin egen boendesituation.

De människor som har ytterligare behov av stöd från socialtjänsten kommer även fortsättningsvis få det. Den nya rutinen riktar sig mot de som inte har behov av socialtjänstens stöd i övrigt.

Allmänna frågor kopplat till statistik

12. Hur många får boende med stöd/socialt boende?

Vi hade 1505 hushåll med placering boende med stöd i november 2019. Vi har 1027 hushåll placerade i kommunala kontrakt. Det vill säga i november 2019 har 2532 hushåll någon form av placering boende med stöd/socialt boende genom Göteborgs Stad.

13. Hur många får nödbistånd?

När det gäller nödbistånd beviljade Göteborgs stad i november 2019 totalt 226 hushåll någon form av nödbistånd. Av dessa har 71 hushåll, varav 21 var barnfamiljer, fått utbetalning av pengar och 155 hushåll, varav 89 var barnfamiljer, har en pågående placering i nödbiståndsboende (boende utan stöd).

14. Hur många av de som beviljat någon form av insats kopplat till boendesituationen har fått nödbistånd?

Av alla hushåll som har någon form av boendeinsats är det i november 2019 endast 8 procent som har nödbistånd (226 hushåll av 2758). November 2019.

15. Hur många som fått nödbistånd har flyttat till eget boende

Från juli till och med oktober 2019 (den tid vi kan följa i verksamhetssystemet Treserva) är det totalt 45 hushåll som flyttat till eget boende (1:a hand eller andrahand/inneboende). Av dessa har 12 hushåll flyttat till eget boende i annan kommun.

16. Hur många platser i nödbiståndsboendeplatser har Göteborgs stad?

Socialresursförvaltning har cirka 300 nödbiståndsboendeplatser (tidigare kallat boende utan stöd).

${loading}