Till innehåll

Unikt beslut om interreligiöst råd - för ömsesidig respekt

Publicerad 6 april 2018

21 religiösa ledare från 14 församlingar och en religiös förening beslutade onsdagen den 4 april enhälligt att i samverkan med Angereds stadsdelsnämnd inrätta ett interreligiöst råd med namnet ”Interreligiösa rådet i Angered – tro och respekt”.

Efter beslutet gjordes följande gemensamma uttalande:

”Det är med glädje som vi idag tillsammans har fattat beslut om att bilda det Interreligiösa rådet i Angered – Tro och Respekt. Vår önskan och förhoppning är att rådet ska vara med och bidra till ett gott och tryggt Angered för alla.”

För ökad förståelse och respekt

Syftet med rådet är att bidra till ökad förståelse och respekt mellan religiösa traditioner och över religionsgränserna. Rådet ska också kunna bidra till ett fungerande samarbete vid social oro och kris samt sprida kunskap om församlingarnas arbete och kommunens uppdrag.

Rådets uppdrag är också att anordna dialogmöten för församlingar i Angered och vara ett forum för dialog, förståelse och samverkan samt ta initiativ till församlingsgemensamma aktiviteter.

– Med Angereds interreligiösa råd har vi påbörjat en spännande resa tillsammans. Det finns inga givna strukturer och modeller att kopiera. Men möten över religionsgränser möjliggör vänskap mellan människor av olika tro och dessa möten kan bidra till ökad integration och trygghet. Vi som församlingar vill vara med och forma ett bättre Angered för alla, säger Emanuel​ Furbacken, representant för Angereds församling i Nylöse Pastorat och Interreligiösa Centret i Göteborg.

Gemensam värdegrund

Majoriteten av befolkningen i Angered lever i bostadsområden där många är nyinflyttade, kommer från olika delar av världen och många är engagerade i någon av stadsdelens cirka 35 lokala religiösa församlingar. Möten över religionsgränserna kan bidra till ökad social sammanhållning och tillit, vilket kan stötta samhällsbyggandet och den demokratiska utvecklingen i Angered.

– Angereds religiösa råd kommer att bygga broar i samhället och främja acceptans till olikheterna mellan olika religioner och grupper, säger Abdullah Almasri, Angereds islamiska församling.

Rådet och dess arbete bygger på en gemensam värdegrund som utgår från alla människors lika värde, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och diskrimineringslagen.

Dialogmöten för ett bättre Angered

Samarbetet med Interreligiösa Centret i Göteborg startade hösten 2015 på initiativ av stadsdelsnämndens presidium. En gemensam arbetsgrupp tillsattes som hittills arrangerat sex dialogmöten tillsammans med församlingarna med olika teman.

Så småningom växte förslaget fram om ett ökat samarbete och samverkan genom att bilda ett interreligiöst råd i Angered, något som alltså beslutades på onsdagen.

Unik samverkan

Interreligiösa råd finns på flera platser i Sverige, men det nybildade rådet i Angered är unikt och ett slags pionjärarbete utan motsvarighet i landet.

– Vi har inte funnit att det någonstans bildats ett interreligiöst råd som ett samverkansprojekt mellan politiker, förvaltning och församlingar, säger Gunilla Kihlgren, utvecklingsledare, stadsdelsförvaltningen Angered.

Representanter till rådet väljs den 11 juni

En valberedning utsågs bestående av Iman Baroudi från Angereds islamiska församling samt Emanuel Furbacken från Svenska Kyrkan och Göteborgs Interreligiösa Center. Val av församlingsrepresentanter till rådet kommer att hållas vid ett interreligiöst dialogmöte den 11 juni.

Rådet kommer att bestå av tio representanter från trossamfund som är aktiva i Angered, stadsdelsnämndens presidium, stadsdelsdirektören samt en tjänsteperson från stadsdelsförvaltningen. Församling som vill bli vald till rådet måste följa rådets värderingar vars grund utgör alla människors lika värde. Formerna för arbetet i rådet ska följa svensk föreningspraxis och vara i enlighet med rådets stadgar.

En församlingsmedlem i rådet kan uteslutas genom beslut av tre fjärdedelar av rådet vid sammanträde. Vid uteslutning av en medlem är det församlingen/moskén/templet som utesluts.

    ${loading}