Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset

Publicerad 3 december 2020

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterad 15 april 2021

Fortsatt undervisning delvis på distans resten av vårterminen i Göteborgs Stads gymnasieskolor

Nu är det beslutat att Göteborgs kommunala gymnasieskolor fortsätter undervisning delvis på distans från 19 april och fram till sommarlovet.

Tisdag 13 april kom Smittskydd Västra Götaland med nya rekommendationer för gymnasieskolan och därför har utbildningsnämnden fattat ett nytt beslut.

Vad innebär det nya beslutet?

  • För nationella program gäller att respektive elev ska ha minst 20 procent närundervisning. 
  • Högst hälften av skolans elever på nationella program bör vara på plats samtidigt.

Utbildningsnämnden kan komma att ompröva detta beslut om det kommer nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Särskild hänsyn till vissa elever

  • Elever i årskurs 3 ska prioriteras. 
  • Elever på nationella program som inte tillgodogör sig undervisning på distans i tillräcklig omfattning ska det tas särskild hänsyn till. 
  • Rektor kan fatta beslut om att elever med behov av stöd på plats i skolan ska få mer närundervisning än övriga elever.

Vilka utbildningar är undantagna?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Introduktionsprogram som inte följer ett nationellt program, gymnasiesärskolan samt Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet.

Vem avgör graden av distansundervisning?

Det är rektor som i samråd med utbildningschef, beslutar om graden av när- och distansundervisning utifrån lokala förutsättningar, för respektive skola.Uppdaterad 29 mars 2021

Fortsatt undervisning delvis på distans i Göteborgs Stads gymnasieskolor

Den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan förlängs inte, men de regionala förutsättningarna avgör undervisningsformen. Göteborgs kommunala gymnasier fortsätter delvis på distans fram till 18 april.

25 mars meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan inte kommer att förlängas efter 1 april. Regeringen hänvisade till regionala och lokala förutsättningar för att avgöra i vilken grad det blir aktuellt med fjärr- eller distansundervisning i landets gymnasieskolor.

Utbildningsnämnden har därför genom ett ordförandebeslut beslutat att Göteborgs Stads gymnasieskolor kommer att fortsätta följa Smittskydd Västra Götalands rekommendationer som gäller fram till 18 april. De rekommendationerna innebär:

  • minst 20% närundervisning per elev
  • max en tredjedel av eleverna på plats samtidigt i skolan

Utbildningsnämnden kan komma att ompröva detta beslut om det kommer nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Särskild hänsyn till vissa elever

  • Elever i årskurs 3 ska särskilt beaktas.
  • Elever som är i behov av stöd eller som har svårt att tillgodogöra sig distansundervisning ska skolorna även fortsättningsvis ta hänsyn till.

Vilka utbildningar är undantagna?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Introduktionsprogram som inte följer ett nationellt program, gymnasiesärskolan samt Riksgymnasiet för rörelsehindrade är undantagna från beslutet.

Vem avgör graden av distansundervisning?

Det är rektor som i samråd med utbildningschef, beslutar om graden av när- och distansundervisning utifrån lokala förutsättningar, för respektive skola.

Vad händer efter 18 april?

Utbildningsnämnden följer myndigheternas rekommendationer utifrån smittläget och återkommer med beslut om vad som gäller efter 18 april.Uppdaterad 2020-12-16

Nationella proven ställs in våren 2021

Den 15 november meddelade Skolverket att de nationella proven ställs in under våren 2021. Beslutet omfattar förutom grundskolan också gymnasiet och vuxenutbildningen. Skolverket skriver att många skolor är hårt ansträngda och att det nationella provet riskerar att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen. Detta tillsammans med risken för ökad smittspridning då större grupper av elever samlas i en och samma lokal, ligger till grund för beslutet. Skolverket kommer istället att erbjuda skolorna bedömningsmaterial som är frivilligt att använda och ska underlätta betygssättning och bedömning av elevernas kunskaper.

Läs mer hos om beslutet hos Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nationella-proven-varterminen-2021


Fristående gymnasieskolor

För information om hur fristående gymnasieskolor påverkas av coronaviruset, kontakta respektive skola.
Här hittar du fristående skolor och deras kontaktuppgifter.

Här hittar du mer information om Covid-19