Så agerar utbildningsförvaltningen med anledning av coronaviruset

Publicerad 3 december 2020

Utbildningsförvaltningen i Göteborg följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så här påverkas utbildningsförvaltningens verksamheter av coronaviruset och de nya rekommendationerna. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterad 2020-12-18

Distansundervisningen i gymnasiet förlängs till och med 24 januari

Den 18 december meddelade regeringen på en pressträff att man beslutat att förlänga rekommendationen om fjärr-och distansundervisning i gymnasiet till och med den 24 januari 2021.

De påminner om att undantag från rekommendationen även fortsatt kommer att gälla för praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning, samt gymnasiesärskolan.

Läs mer i pressmeddelandet på regeringen.se:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/rekommendation-om-fjarr--eller-distansundervisning-i-gymnasieskolan-forlangs/


Uppdaterad 2020-12-16

Nationella proven ställs in våren 2021

Den 15 november meddelade Skolverket att de nationella proven ställs in under våren 2021. Beslutet omfattar förutom grundskolan också gymnasiet och vuxenutbildningen. Skolverket skriver att många skolor är hårt ansträngda och att det nationella provet riskerar att utgöra en alltför stor belastning på skolorganisationen. Detta tillsammans med risken för ökad smittspridning då större grupper av elever samlas i en och samma lokal, ligger till grund för beslutet. Skolverket kommer istället att erbjuda skolorna bedömningsmaterial som är frivilligt att använda och ska underlätta betygssättning och bedömning av elevernas kunskaper.

Läs mer hos om beslutet hos Skolverket:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/nationella-proven-varterminen-2021


Uppdaterad 2020-12-03

Gymnasieskolor övergår till distansundervisning 7 dec-6 jan

I dag 3 december 2020 har Folkhälsomyndigheten meddelat en rekommendation som innebär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december övergår till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Utbildningsnämndens ordförande har därför beslutat följande för de kommunala gymnasieskolorna:

  • Gymnasieskolor genomför undervisning på distans 7 december 2020-6 januari 2021.
  • Rektor kan fatta beslut om att elever med behov av stöd ska få sin utbildning på plats i skolans lokaler.
  • Rektor kan fatta beslut om att praktiskt moment, prov eller annat viktigare utbildningsmoment som inte kan genomföras digitalt eller flyttas ska genomföras på plats i skolans lokaler.
  • APL genomförs enligt plan, även så kallad ”intern APL”.
  • Undantagna från beslutet är: •Introduktionsprogrammen som inte följer ett nationellt program
  • Gymnasiesärskolan
  • Riksgymnasiet för rörelsehindrade

Från 7 januari 2021 så återgår utbildningen till det beslut som fattades av utbildningsnämnden 24 november 2020.

Läs mer om rekommendationen hos Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/


Uppdaterad 2020-11-26

Vid utbildningsnämndens sammanträde 24 november fattades ett nytt huvudmannabeslut som gäller från 25 november 2020 till 31 januari 2021. Det nya beslutet innebär att fortsätta bedriva undervisning på distans för att minska trängsel samt fortsatt möjlighet för rektor att fatta beslut om undervisning på distans för enskilda elever och lärare. Det nya huvudmannabeslutet gäller även för Angeredsgymnasiet och MTG som tidigare varit undantagna.
Huvudmannabeslutet ger också förvaltningsdirektören möjlighet att vid behov besluta om att stänga skolenhet eller del av skolenhet under vissa förutsättningar.
Mer information om beslutet hittar du på goteborg.se/namndhandlingarHär hittar du mer information om det nya Coronaviruset:

Utbildningsförvaltningen tar del av Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters information och arbetar enligt rekommendationerna från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland och andra myndigheter. Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset. 

  •  Information från 1177: www.1177.se

  • Informationsnumret 113 13 om den nya coronaviruset Covid-19: Ring telefonnummer 113 13.   

Other languages?

Please click on "Other languages" at the top of this page for information in English or other languages.