Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i augusti

Publicerad 26 augusti 2022

Vid mötet i augusti fattade nämnden för funktionsstöd bland annat beslut om en lokalbehovsplan och om att starta ett nytt boende med särskild service i Gårdsten. Nämnden godkände också den redovisning som förvaltningen lämnade om det arbete med HBTQI-frågor som sker inom förvaltningens verksamheter.

Nämnden för funktionsstöds lokalbehovsplan 2023

De kommande fem år behövs det 400 nya lägenheter som är boenden med särskild service, men för närvarande finns det bara planer på att bygga 290 nya boenden under denna tid. Det finns därför ett behov av att utöka byggplanerna med 110 lägenheter och särskilt är det boenden för vuxna som behövs. Den bedömningen gör nämnden för funktionsstöd. Önskan är att tillgodose detta behov genom att det byggs fler boenden med särskild service som inte ligger i flerfamiljshus. I dag finns ett överskott på lägenheter som ligger i flerfamiljshus, eftersom dessa inte kan användas lika flexibelt som det går att göra med lägenheter som finns i egna fastigheter.

Förslag till nämnden för funktionsstöds lokalbehovsplan 2023

Ekonomisk lägesrapport juli 2022

Förvaltningen för funktionsstöd har för perioden januari till och med juli använt 72,1 miljoner kronor mindre än vad som planerades i den budget som nämnden har beslutat om för 2022. Prognosen för hela 2022 är att förvaltningens verksamhet kommer att få ett överskott på 50 miljoner kronor. Orsaken till detta positiva ekonomiska resultat är bland annat att nämnden har fått ersättning från staten för sjuklönekostnader under pandemin, att kommunfullmäktige har beslutat om ett tillfälligt utökat nämndbidrag, att alla planer på att bygga ut verksamheter under året ännu inte har påbörjats och att det finns en ekonomisk buffert inom förvaltningen.

Det nuvarande överskottet på 72,1 miljoner motsvarar 1,5 procent av den totala budgeten för förvaltningen för funktionsstöd.

Ekonomisk lägesrapport juli 2022

Etablering av bostad med särskild service vid Lagerbladsgatan i Gårdsten

Nämnden för funktionsstöd har tecknat ett avtal med fastighetsägaren Serneke som innebär att det blir åtta nya lägenheter och utrymmen för gemenskap och personal på Lagerbladsgatan i Gårdstens centrum. Inflyttningen är planerad till januari 2023. För närvarande finns det 140 personer i Göteborg som väntar på att få ett boende med särskild service.

Etablering av bostad med särskild service vid Lagerbladsgatan
i Gårdsten

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen att återkomma med en lägesbild av arbete och kompetens om HBTQI-frågor

Flera verksamheter inom förvaltningen för funktionsstöd arbetar tematiskt med HBTQI-frågor, flera verksamheter är HBTQI-certifierade och samtal om diskriminering och normmedvetna övningar är vanliga på arbetsplatsträffar i några verksamheter. Det visar redovisningen av förvaltningens arbete med HBTQI-frågor som nämnden godkände under sammanträdet. Förvaltningen bedömer att det pågår ett mycket bra brukarnära arbete, men att det är möjligt att göra det mer systematiskt. Det finns också ett generellt behov av insatser som höjer kunskapen inom området, bland annat handlar det om kunskap om könsdysfori.

En tidigare rapport som Göteborgs Stad har gjort visar att HBTQI-personer med funktionsnedsättningar är dubbelt utsatta för diskriminering, trakasserier och våld. Att fortsätta att förbättra arbetet med HBTQI-frågor handlar därför, enligt förvaltningen, om att se till brukarnas rätt till hälsa, trygghet och möjlighet att leva som alla andra.  

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen att
återkomma med en lägesbild av arbete och kompetens om HBTQI-frågor

Nästa möte i nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte är den 21 september 2022 klockan 14.00 på Selma Center på Selma Lagerlöfs torg 2. Mötet är öppet för allmänheten som är välkomna att sitta med och lyssna.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa alla handlingarna från nämndens möte.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.