Sammanfattning av nämndsammanträde 21 oktober

Fotograf:

Publicerad 21 oktober 2019

Måndagens sammanträde var välbesökt under allmänhetens frågestund. Nämnden valde att bordlägga ärendet rörande förnyelse av IOP-avtal med frivilligcentralerna. Politikerna fattade beslut om att avveckla AllaKan Jobbet daglig verksamhet samt tog del av ekonomirapporten för september, som visar ett positivt resultat.

Några ärenden som nämnden tog upp var:

Avveckling av AllaKan Jobbet daglig verksamhet

Daglig verksamhet i Örgryte-Härlanda visar en prognos på -4 000 tkr för hela året. Som en del av arbetet för en budget i balans väljer nämnden att fatta beslut om avveckling av de två dagliga verksamheterna AllaKan och Jobbet.

Tolv platser avvecklas totalt och de deltagare som påverkas av förändringen kommer antingen erbjudas plats i stadsdelen eller få råd och stöd i valet att välja ny daglig verksamhet.

IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med frivilligcentralerna i stadsdelen

Stadsdelsförvaltningen har avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med två frivilligcentraler: frivilligcentralen Knuten och frivilligcentralen Pärlan. Ärendet kring förnyelse av 2020 års IOP-avtal valde nämnden att bordlägga till nästa sammanträde 25 november. Politikerna motiverade bordläggningen med att de inväntar budget för 2020.

Ekonomirapport för september

September månads resultat visar fyra miljoner kronor plus, och ger en tydlig signal på att den negativa ekonomiska trenden har vänt. Prognosen för året beräknas vara noll.

Protokoll

Protokoll från mötet hittar du under Handlingar och protokoll.