Nämndsammanträde i Örgryte-Härlanda onsdag 18 december

Fotograf:

Publicerad 12 december 2019

Årets sista nämndssammanträde inleds med utdelning av diplom till ungdomsrådets deltagare samt utdelning av stipendier till årets föreningsledare. Under onsdagens sammanträde kommer politikerna ta del av förvaltningens arbete med hälsofrämjande och förbyggande insatser. De kommer även fatta beslut om fördelning av föreningsbidrag omgång 1 2020 samt fastställa budget 2020 för stadsdelen.

Sammanträdet är öppet för allmänheten. I början av varje möte har du möjlighet att ställa frågor om de ärenden som står på dagordningen samt andra frågor inom stadsdelsnämndens verksamhetsområde. Efter frågestunden börjar nämndsammanträdet. Då är du välkommen att sitta med och lyssna på politikernas diskussioner och beslut. Mötet hålls i Stora salen på Kulturhuset Kåken, Kålltorpsgatan 2.

Några av de ärenden som kommer tas upp på sammanträdet

Fördelning av föreningsbidrag omgång 1 2020

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda fördelar under 2020 bidrag om 493 tkr till föreningar och organisationer som är verksamma i stadsdelen. Bidragen fördelas på två ansökningsomgångar under året varav detta är den första.

Bidragen ska bidra till att skapa förutsättningar för en god folkhälsa och en aktiv fritid i stadsdelen, på lika villkor för hela befolkningen. Under sammanträdet fattar nämnden beslut om vilka lokala föreningar och organisationer som får föreningsbidrag under omgång 1 samt hur mycket som tilldelas.

Ekonomisk rapport för november 2019

November månads resultat visar även denna månad ett plus. Budgetavvikelsen för november uppgick till +5,8 mkr och prognosen för förvaltningen 2019 är en ekonomi i balans.

Budget 2020

Förvaltningens förslag till budget redovisar de ekonomiska förutsättningarna för 2020. För att nå en budget i balans föreslår förvaltningen ramanpassningar som motsvarar 40 mkr. Utöver siffror för varje sektor och förvaltningen i stort innehåller budgeten även en redovisning av de mål och uppdrag stadsdelsnämnden har fått av kommunfullmäktige.

Dagordning och beslutsunderlag

Dagordning och beslutsunderlag inför mötet hittar du under Handlingar och protokoll. Här kan du också läsa protokoll efter nämndens sammanträden