Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 23 augusti 2022

Publicerad 29 augusti 2022

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte antogs lokalbehovsplanen för 2022. Nämnden avstyrkte enligt förvaltningens rekommendationer två remisser från stadsledningskontoret: hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård. Det lager av desinfektionsmedel som förvaltningen köpte in i början av pandemin ska skickas som bistånd till Ukraina. Förvaltningen informerade nämnden om hur sommaren har varit i och för verksamheterna.

Information angående sommaren 

Förvaltningen informerade nämnden om verksamheten och hur det fungerat med vikarier under sommaren.

Såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboenden och den kommunala hälso- och sjukvården har haft en utmanande rekryteringssituation. Avdelningarna för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, och hälso- och sjukvård poängterade att rekryteringen av vikarier behöver påbörjas tidigare nästa år då konkurrensen om personalen är hög. Förvaltningen kommer att utvärdera rekryteringsprocessen för att säkerställa rekrytering av sommarvikarier.

Lager med desinfektionsmedel som bistånd till Ukraina

Nämnden godkände förvaltningens förslag om att ge förvaltningens desinfektionsmedelslager i bistånd till Ukraina genom organisationen Kristna läkare och medicinstudenter, KLM.

Förvaltningen köpte i början av pandemin in ett lager med desinfektionsmedel som har lagrats i Stenas lokaler. Mindre mängder har gått åt men det har varit opraktiskt ur arbetsmiljösynpunkt att hämta och använda produkter ur lagret.

Förvaltningen har via Västra Götalandsregionen (VGR) och Sahlgrenska International Care kommit i kontakt med organisationen Kristna läkare och medicinstudenter (KLM). De är intresserade av att ta emot lagret och transportera det till Ukraina där det kan doneras till deras samarbetspartner.

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan 2022

Nämnden antog äldre samt vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan 2022 (nutid, närtid och framtid).

Lokalbehovsplanen inkluderar alla nämndens lokaler, såväl vård- och omsorgsboende för äldre som övriga verksamhetslokaler. Planen ger en bild och analys till nämnden samt underlag till Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan. Den innehåller lokalbehovsanalys, aktuella utmaningar och möjligheter, lokalkostnadsanalys samt riskanalys. 

Underremisser avseende hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden avstyrkte, enligt förvaltningens rekommendation, två remisser från stadsledningskontoret: hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård. Att förslaget avstyrks innebär att nämnden tycker att förslaget ska avslås och föreslår det för kommunfullmäktige som är den nämnd som tar beslutet för Göteborgs Stad. 

Förvaltningen anser att det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet inte beskriver ansvarsfördelningen i den utsträckning som är nödvändig i förhållande till omställningen till en god och nära vård. Det reviderade avtalet föreslås därför att avslås och det nuvarande förlängas i två år så att ett nytt modernt hälso- och sjukvårdsavtal kan arbetas fram.

Förvaltningen ser behov av ett i grunden förändrat hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar roller och ansvar för att Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård ska kunna ge förutsättningar för huvudmännen (Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen) att gemensamt nå målet med omställningen till en god och nära vård.

Nästa möte i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 27 september 2022.

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.