Notiser från nämnden för funktionsstöds möte i mars

Publicerad 21 mars 2022

Vid nämnden för funktionsstöds senaste möte den 16 mars beslutades om representanter till Dalheimers hus delaktighetsråd, det fortsatta samarbetet med personliga ombud och synpunkter på detaljplanen vid Backaplan har lämnats. Beslut fattades också om nytt boende med särskild service vid Nymilsgatan och ombyggnation av ytterligare två boenden.

Representanter till Dalheimers hus delaktighetsråd

Till Dalheimers hus delaktighetsråd har tre representanter valts. Representanterna är nominerade av Funktionsrätt Göteborg och väljs för två år. Dalheimers hus är en mötesplats för alla, men har ett särskilt uppdrag att skapa plats för tillgängliga möten utifrån de fem svårigheterna; syn, rörelse, hörsel, att inte tåla ämnen, svårigheter att bearbeta, tolka och/eller förmedla information.

Delaktighetsrådet är ett brukarråd vars främsta syfte är samverkan och dialog med representanter från funktionsrättsorganisationer i Göteborg. Delaktighetsrådet är ett viktigt bollplank vid skapandet av utbudet på Dalheimers hus.

Val av ledamöter till Dalheimers hus delaktighetsråd.

Redovisning av idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Bräcke diakoni gällande personligt ombud 2021 samt ansökan 2022

Förvaltningen för funktionsstöd har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Bräcke diakoni gällande personligt ombud. Idéburet offentligt partnerskap är samverkan mellan offentlig och idéburen sektor för att möta förändringar i samhället.

Bräcke diakoni är ansvariga för personliga ombud i Göteborgs Stad. Insatsen personliga ombud riktar sig till personer över 18 år och innebär att personer som har stort behov av stöd, vård, stöd och service ska få hjälp i sina olika kontakter med primärvården, socialtjänsten, den specialiserade psykiatrin och andra myndigheter. Under nämndens möte redovisades insatser 2021 och beslut om att fortsätta samverkan under 2022.

Redovisning av ideburet offentligt partnerskap Bräcke diakoni

Synpunkter på detaljplanen vid Backaplan

Nämnden för funktionsstöd har fått detaljplanen för hur Backaplan på Hisingen ska byggas om. Några kommentarer som lämnas från förvaltningen för funktionsstöd är att tillgänglighetsperspektivet i detaljplanen bör stärkas. Det handlar om att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet under byggprocessen, särskilt eftersom den kommer pågå en längre period.

Det handlar också om att stärka kraven på universell utformning, att nybyggda utemiljöer utformas med hög tillgänglighet för alla människor och tydliga ledstråk för synskadade. Synpunkter på bebyggelsen handlar om fördelarna med bostäder i olika prisklasser, men också en blandad stad där verksamheter som bostäder med särskild service kan byggas lämnas också.

Samråd om detaljplan inom Backaplan

Nytt boende med särskild service

Vid Nymilsgatan i Högsbo kommer en bostad med särskild service (BmSS)  med åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen att byggas. Planeringen av BmSS utgår från att personer med funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor i den nya bostaden utifrån ett individuellt utformat stöd. Bostaden planeras för vuxna personer med beslut om BmSS.

Etablering bostad med särskild service vid Nymilsgatan

Renovering av personalutrymmen vid tre boenden

Renovering av personalutrymmen kommer ske vid tre olika BmSS. Vid tillsyn från Arbetsmiljöverket upptäcktes brister i personalutrymmet. Det handlar om personalens möjligheter att ta rast ostört och hygienutrymmen som inte är placerade lämpligt. Samma kommentarer gäller alla tre BmSS. Lokalförvaltningen ska se över hur ombyggnation kan ske och ta fram förslag.

Ombyggnation av bostad med särskild service Fanjunkarens Lycka 5

Ombyggnation av bostad med särskild service Knattens väg 2

Ombyggnation av bostad med särskild service Hjällbogärdet 60

Beslut om redovisningar till nästa nämndsammanträde

Nämnden för funktionsstöd gav förvaltningen i uppdrag att till nästa nämnd redovisa:

  1. Vilken hjälp kan barnfamiljer få och hur denna hjälp kan kombineras, samt redovisa rättsliga förutsättningar för detta.
  2. Redovisa vilka jämförelser som är möjliga att göra angående hur bedömningarna av personlig assistans enligt LSS förändrats över tid.
  3. Informerar om och i så fall hur rättspraxis förändrats över tid och hur det påverkat bedömningen av personlig assistans.

Nästa möte i nämnden för funktionsstöd

Nämndens nästa möte hålls den 20 april 2022. Mötet är öppet för allmänheten och du är välkommen att sitta med och lyssna.

Här hittar du information om kommande möten och hur du gör för att boka tolk.


Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.