Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 24 maj 2022

Publicerad 31 maj 2022

Fler åtgärder har satts i gång för att minska tystnadskulturen. Fast anställda medarbetare inom flera verksamheter ska få arbetsskor. Nattpersonalen ska arbeta ständig natt. Dessutom kommer särskilda lösningar tas fram för att lösa bemanningen i sommar, som exempelvis att erbjuda extra ersättning eller ledighet. Det var några av besluten som fattades på äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte.

Nattpersonalen ska arbeta ständig natt

Nattpersonalen ska arbeta ständig natt. Det beslutade äldre samt vård- och omsorgsnämnden på det senaste mötet. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att följa upp hur många enheter där nattpersonal arbetar andra tider än 21.00-07.00 och hur många enheter som inte är överens om arbetstiden mellan arbetsgivare, personal och fackombud. Beslutet behöver säkerställas med stadsledningskontoret.

Här kan du läsa yrkandet om nattpersonalens schema

Fler åtgärder har vidtagits för att minska tystnadskulturen

För att hantera tystnadskulturen har en rutin för hot och våld tagits fram, utbildningsinsatser är på gång, och fler personlarm och personsäkerhetstjänster ska kunna köpas in. Det är några av åtgärderna som äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen vidtagit, enligt en rapport som lades fram på senaste nämndmötet. Fler åtgärder görs också för att utveckla det tillitsbaserade arbetssätt som påbörjades förra året, samt för att arbetsmiljöarbetet inte ska präglas av rädsla för repressalier. Dessutom kommer samarbetet mellan förvaltningar och fastighetsägare att stärkas för att få tryggare miljöer i utsatta områden.

Här kan du läsa återrapporten på nämndens uppdrag om tystnadskulturen

Här kan du läsa återrapporten om tystnadskulturen och hur rädslan ska minska i arbetsmiljön

Här kan du läsa rutinen mot hot och våld

Fast anställda medarbetare inom äldreomsorgen får arbetsskor

Nästa år ska många medarbetare få arbetsskor. Det beslutade äldre samt vård- och omsorgsnämndens på det senaste mötet. Det är idag skillnad mellan olika arbetsgruppers tillgång till arbetsskor. Nu ska den skillnaden åtgärdas. Medarbetare som berörs har en fast anställning och arbetar inom hemtjänsten, hälso- och sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande samt på vård- och omsorgsboenden.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet om arbetskläder och arbetsskor

Lösningar ska tas fram för att lösa bemanningen i sommar

Förvaltningen arbetar med många aktiviteter för att säkra sommarbemanningen. För att lösa den ansträngda bemanningen i sommar har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram lösningar. Lösningarna kan innebära extra ersättning eller ledighet till fast anställda som flyttar sin semester. De grupper som kan bli berörda är undersköterskor och vårdbiträden. Kommunfullmäktige har beslutat om extra resurser till detta. Uppdragen ska delvis rapporteras i juni.

Här kan du läsa yrkandet om att lösa bemanningen i sommar

Nästa möte i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 21 juni 2022.

Innan mötet kan du delta i en digital frågestund för att ställa frågor om de ärenden nämnden ska fatta beslut om på sitt möte. Inför kommande nämndmöte kommer du att hitta mer information om det och hur du anmäler dig på  www.kalendarium.goteborg.se

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.