Start för nästa etapp: Återplantering av lindar längs Vasagatans allé

Förutom återplantering av lindar längs Vasagatans allé genomförs ett pilotprojekt för renovering av växtbäddar. Här friläggs försiktigt trädets rötter med hjälp av en tryckluftslans och en sugmaskin. Foto: Göteborgs Stad

Publicerad 15 oktober 2021

I mitten av oktober fortsätter park- och naturförvaltningen att återplantera parklindar längs Vasagatans allé. Målet är att skapa en komplett allé.

Vasagatans allé är en gammal allé med höga kulturhistoriska, ekologiska och rekreativa värden. Längs allén har det funnits ett stort antal luckor där träd (parklind) tidigare har tagits ner.

I oktober 2020 började park- och naturförvaltningen arbetet med att återplantera lindar i allén och fram tills nu har 16 träd planterats mellan Haga kyrkogata och Erik Dahlbergsgatan.

Ytterligare 28 lindar planteras

Från och med mitten av oktober planteras 11 lindar i luckorna mellan Erik Dahlbergsgatan och Chalmersgatan. Under 2022 ytterligare 17, längs sträckan mellan Chalmersgatan och Södra Vägen.

Arbetet medför att framkomligheten för passerande periodvis kommer att begränsas.

Målet är att återplanteríng längs hela Vasagatans allé ska vara klar under 2022. På så sätt kan alléns visuella, ekologiska och kulturhistoriska värden säkerställas för framtiden.

Renoveringen av växtbäddar utvärderas

Våren 2021 genomförde park- och naturförvaltningen också ett pilotprojekt i allén, för att testa en metod för renovering av de gamla växtbäddarna kring befintliga träd. Hårt kompakterad och trädrots-fientlig jord togs bort och ersattes med ett material som är bättre för träden att växa i. Detta för att hjälpa träden att bli friskare och mer motståndskraftiga mot sjukdomar och väderförhållanden.

Resultaten visar en något bättre vitalitet i kronorna under sommaren men för att kunna utvärdera hur bra metoden är behöver ytterligare ett par somrar passera. 

– För att kunna bedöma eventuella förändringar i årlig tillväxt är minst två växtsäsonger en bra början. Sedan får vi balansera fördelarna för träden med kostnaderna för renoverinsarbetet och se hur vi går vidare, säger Linda Saretok, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen.