Möjlighet att söka stöd för energieffektivisering i flerbostadshus

Fotograf: Lo Birgersson

Publicerad 15 november 2021

Nu finns ett nytt stöd för merkostnader vid energieffektivisering av flerbostadshus. Stödet kan sökas av bostadsrättsföreningar, stiftelser och kooperativa bostadsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag.

För att få stöd krävs att:

  • Mer än 50 procent av byggnadens yta ska bestå av bostadslägenheter
  • Primärenergitalet för byggnaden före åtgärder för energieffektivisering måste överstiga 100 kWh/m2 och år.
  • Energieffektiviseringsåtgärden eller flera åtgärder tillsammans, ska förbättra primärenergitalet med minst 20 procent. Stöd ges till merkostnader för energieffektiviseringsåtgärder. 

Stöd ges däremot inte vid byte av byggnadens huvudsakliga energibärare från fjärrvärme till ett elbaserat uppvärmningssystem, exempelvis bergvärme.

Små företag kan få upp till 50 procent av det stödberättigande underlaget, medelstora företag upp till 40 procent och stora företag upp till 30 procent.

  • Högst 50 procent av det preliminära stödet får betalas ut i samband med Länsstyrelsens beslut om stöd (förskottsutbetalning).
  • Åtgärden eller åtgärderna får inte påbörjas innan ansökan om stöd har blivit beviljad.
  • Eventuellt bygglov ska vara utrett vid ansökan om stödet.

Du söker stödet via en e-tjänst på Boverkets webbplats, där du även hittar mera information.

Boverkets webbplats