IT-stöd ska minska fusk vid personlig assistans

Fotograf:

Publicerad 26 augusti 2021

Tätare uppföljning,samarbete med Försäkringskassan och ett nytt IT-stöd till handläggarna för personlig assistans ska minska risken för fusk. Nämnden för funktionsstöd i Göteborgs stad godkände den 25 augusti genomlysningen av kontrollmekanismerna för att upptäcka oegentligheter vid assistansersättning.

På nämndmötet den 25 augusti redovisade förvaltningen för funktionsstöd hur Göteborgs stad arbetar för att motverka fusk med assistansersättning. Det handlar bland annat om att kräva färska läkarintyg där funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning tydligt framgår, göra personliga besök i den sökandes hem, följa upp direkt när något verkar avvika och att kontrollera anställningsavtal, fakturor och tidrapporter för utförd assistans. "Det är oerhört viktigt att vi har en process för assistansärenden som gör det svårt att göra fel och som snabbt upptäcker misstänkt fusk", säger Åsa Hartzell, ordförande i nämnden för funktionsstöd.

Under våren har förvaltningen för funktionsstöd genomlyst processerna för personlig assistans och identifierat situationer där det föreligger störst risk för fusk. Arbetet har gjorts i dialog med flera funktionshinderorganisationer. De största riskerna är oseriösa assistansbolag och sjuklönekostnaden, att den inte ingår i assistansersättningen utan kommunen ansvarar för den oavsett utförare. Alla potentiella risktillfällen ska regelbundet följas upp för att oegentligheter ska kunna upptäckas och åtgärdas.

Under hösten ska de handläggare inom kommunen som hanterar assistansbidrag få ett IT-stöd som ytterligare hjälp för att motverka felaktiga utbetalningar. Handläggarstödet består av digitala checklistor där handläggaren för varje enskilt ärende klickar sig igenom situationer då fel kan uppstå vid allt från första ansökan, till det löpande utförandet och själva utföraren av assistansen.

För att skapa helhetssyn över alla delar inom personlig assistans har förvaltningen även en kontinuerlig dialog med Försäkringskassan. Försäkringskassan har ansvar för assistansen om de grundläggande behoven hos brukaren överstiger 20 timmar per vecka.

"Personer och familjer som är beroende av assistansreformen blir påverkade negativt i sin vardag av debatten kring fusk. Vi måste därför förebygga och följa upp så att några få inte kan förstöra för alla andra", säger Åsa Hartzell, ordförande i nämnden.


FAKTA

Insatsen personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov.

Kommunen har ansvar för den personliga assistansen när de grundläggande behoven inte överstiger 20 timmar per vecka. Det innebär också ansvar för assistans för övriga behov som att kunna arbeta, handla, utöva fritidsintressen och i övrigt delta i samhället. Den som beviljats assistans beslutar själv vem som ska utföra assistansen.

I dagsläget har 835 göteborgare beslut om personlig assistans varav 196 enligt LSS
(15/6 2021) och 639 enligt Socialförsäkringsbalken/SFB (31/5 2021). Förvaltningen för funktionsstöd utför assistans för 89 personer varav 32 är enligt LSS och 57 enligt SFB (15/6 2021).