Utvecklingsprogram skapar helhet för Hisingen

Publicerad 27 januari 2022

Den första LUP 2022 för Hisingen är klar. LUP står för lokalt utvecklingsprogram. Syftet är att skapa en gemensam bild för hela Hisingen med fokus på fyra olika teman. Målet är att nå mer jämlika levnadsvillkor för hela Hisingen. Det är den största utmaningen.

Arbetet med programmet startade i februari förra året. Det betyder att det i princip tagit ett år att färdigställa det. Syftet var att samla den kunskap som fanns om de tre tidigare stadsdelarna på Hisingen i ett och samma program för att få en gemensam kunskap och kunna identifiera de utmaningar som finns. Detta för att få ett instrument för att utveckla Hisingen som en enhet.

Efter omorganisationen 2021 då tre stadsdelsförvaltningar blev till en socialförvaltning på Hisingen är programmet för hela området det första. Det tar hänsyn till flera dimensioner som i kombination ger en bredare bild än tidigare. Resultatet är ett 100-sidigt dokument.

Tar upp fyra teman och tre perspektiv

Det är enheten för stöd och utveckling på socialförvaltningen Hisingen som tagit fram programmet. Stina Lindgren, verksamhetsutvecklare för föreningsstöd och Joanna Fehler, utvecklingsledare stadsutveckling har processlett arbetet. Nu tar Isabella Andersson och en utvecklingsledare för folkhälsa över arbetet.

LUP 2022 tar upp Hisingen genom fyra teman och tre perspektiv. Den visar på ett nuläge och utmaningar som kan ses i ett ”nytt ljus” för hela Hisingen.

-  Programmet är ett levande dokument och det ska uppdateras varje år. Det kommer att vara ett levande dokument som ger en bra dokumenterad nulägesbild, säger Stina Lindgren.

De fyra temana är:

Bostäder, service och mobilitet, livsvillkor och hälsa , fritid och föreningsliv och trygghet utifrån det särskilda uppdragen i socialförvaltningens reglemente. De har beskrivits i Hisingens elva mellanområden utifrån de lokala perspektiven liksom barn och ungas perspektiv och tillgänglighet.

Helheten är viktig

De fakta och kunskap som kom fram under arbete kan nu sättas i relation till hela Hisingen. Och den  främsta vinsten är också just att kunna sätta samman och få helheten för hela Hisingen genom de fyra olika temana och de tre perspektiven.

- Arbetet har hjälp att identifiera de utmaningar som finns och kunna se och förstå varför det är mer angeläget med insatser inom vissa områden. Det är betydelsefullt att se vad som är viktigast att arbeta med och bedöma det utifrån den budget som finns, säger Stina Lindgren.

Gjorts program tidigare

Det har gjorts lokala utvecklingsprogram inom de tidigare stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad. De har haft större fokus på stadsutveckling.

- Tidigare lokala utvecklingsprogram har även byggts på dialogunderlag. Den här första gången har det för oss handlat om att omhänderta den kunskap som redan finns inom enheten och utifrån den göra en plan som syftar till att vara kunskapshöjande. Framöver kommer även dialog utgöra ett underlag för LUP, säger Isabella Anderson, utvecklingsledare stadsutveckling på socialförvaltningen Hisingen.

Det handlar om att ha örat mot marken och ha mycket fokus på lokala kunskaper. Det handlar också om att hitta kulturen i den nya organisation som socialförvaltningen Hisingen är.

Hisingen är ett ”Minisverige”

Hisingen som är Sveriges femte största ö och den näst mest befolkade är inte homogen utan rymmer allt från ren tät innerstad, till villaområden, stora hyreshusområden och ren landsbygd. Ett faktum som också hör till utmaningarna med arbetet som ska göras.

- Jag tycker att man kan se på Hisingen som ett ”Minisverige”, säger Isabella Anderson.

Bra verktyg för stadsutveckling på Hisingen

Sett ur ett stadutvecklingsperspektiv ger programmet bra vägledning för hela Hisingen.

- Genom programmet får vi ett bra verktyg, säger Isabella Anderson.

Här kan du läsa hela programmet