Göteborgs nya översiktsplan – VA- och avfallsfrågor får tydligare roll i stadsplaneringen

Publicerad 25 oktober 2022

– Jag är glad att vatten- och avloppsfrågorna nu har fått samma dignitet som andra stadsbyggnadsfrågor, säger Andreas Severinsson, avdelningschef stadsutveckling på Kretslopp och vatten.

Göteborgs översiktsplan är kommunens samlade långsiktiga strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras.

Den nya översiktsplanen är mycket tydligare än sin föregångare när det handlar om teknisk infrastruktur under mark och avfallshantering. Nu står det uttryckligen att man ska ta hänsyn till den tekniska infrastrukturen när man bygger staden.

I översiktsplanen står också att man ska planera och bygga för att rena och fördröja dagvatten och anpassa staden efter stigande havsnivåer och kraftiga regn. En stor vinst för miljön som också kommer skydda befintlig bebyggelse över tid.

Se filmen där Andreas berättar mer om den nya översiktsplanen ur ett vatten-, avlopps- och avfallsperspektiv.