Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 4 december 2020 klockan 09:35 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet till exempel, har tillfälligt stängt. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Förberedande arbete för renovering av växtbäddar och återplantering längs Vasagatans allé

Från och med vecka 34 börjar förberedande arbeten inför renovering av växtbäddar och återplantering av träd längs Vasagatans allé. Röd ring markerar platsen för förberedande arbeten.Fotograf: Park- och naturförvaltningen

Publicerad 17 augusti 2020

Park- och naturförvaltningen ska ge lindarna mellan Viktoriagatan och Haga kyrkogata bättre livsvillkor genom att renovera växtbäddarna. Dessutom ska nya lindar planteras där gamla tagits bort, så kallad återplantering.

Under vecka 34 börjar de förberedande arbetena inför nyplantering och växtbäddsrenovering. Park- och naturförvaltningen undersöker först markförhållandena inför plantering av nya lindar där träd tidigare tagits ner. Någon vecka senare undersöker förvaltningen rötterna på befintliga träd för att se utbredning och djup. Efter undersökningarna återställs marken.

De första alléträden längs Vasagatan planterades under slutet av 1800-talet och ingår i riksintresset Vasastaden-Lorensberg. ( Information om riksintresse finns på Boverkets webbplats.). Sedan dess har träd bytts ut och tagits ner av olika skäl. Planteringen av nya lindar i de luckor som finns i allén ska bidra till att återigen skapa en fullständig allé längs med Vasagatan.

Mer livskraftiga träd

Renoveringen av växtbäddarna går till så att kompakterad och näringsfattig jord tas bort och ersätts med ny, rotvänlig jord. Med renoverade växtbäddar får träden bättre förutsättningar att ta upp vatten och syre, vilket bidrar till mer livskraftiga träd.

– Ofta syns resultatet av en växtbäddsrenovering redan efter ett år. Träden får till exempel mer blad, bättre bladfärg och de blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar, väderförhållanden och torkskador, förklarar Linda Saretok, planeringsledare träd, park- och naturförvaltningen.

Växtbäddsrenovering – ett pilotprojekt

Göteborg är en grön stad med många värdefulla trädmiljöer både i stadens parker och längs gator och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet.

– Att renovera växtbäddarna i Vasagatans allé är ett pilotprojekt. Vi utvecklar en metod för att skapa bättre livsvillkor för träd i staden i syfte att bevara och utveckla befintliga alléer, parkmiljöer och den biologiska mångfalden, säger Linda Saretok.

Arbetet med att återplantera träd och renovera växtbäddar sker under hösten 2020 och då kommer mer information att finnas dels på plats i allén, dels på webbplatserna goteborg.se och stadsutveckling.goteborg.se.

${loading}