Notiser från förskolenämnden 24 mars

Publicerad 30 mars 2021

Den 24 mars fick nämnden bland annat mer information om arbetet inför en ny övergripande ledningsorganisation och aktuell fastighetsinformation.

Ny ledningsorganisation 

Nämnden fick information om arbetet inför en ny övergripande organisation. Den 1 augusti träder förskoleförvaltningens nya organisation i kraft. Den beslutades av förvaltningsdirektören den 3 mars och är ett resultat av översynen som genomfördes hösten 2020. Den nya organisationen ska vara effektiv, ändamålsenlig och bidra till ökad måluppfyllelse. En genomförandeorganisation arbetar nu med att få delar som behövs på plats inför den nya organisationen. 

Fastighetsinformation 

Nämnden fick information om aktuella fastighetsfrågor från förvaltningen, bland annat antalet förskolor som ska startas de närmsta åren och aktuell underhållsplan. 

Ekonomisk lägesrapport februari 

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk lägesrapport baserad på februari månads redovisning. I rapporten ingår även en prognos för helåret. Nämnden godkände förvaltningens förslag till ekonomisk lägesrapport per februari. 

Uppsägning av lokaler 

Nämnden beslutade att säga upp avtal för fem lokaler som inte längre används. Lokalerna används inte av olika skäl, bland annat att de är i dåligt tekniskt skick och inte är lämpliga att bedriva förskoleverksamhet i.  

Samtliga handlingar och protokoll från nämndmötet finns här.