Information i korthet från idrotts- och föreningsnämndens möte 20 april

Publicerad 21 april 2021

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte tisdag 20 april. Flera ärenden var redovisningar av fullgjorda uppdrag, bland annat en utredning om kommunala ridanläggningar.

Brist på mark största hindret för ridskolor

Idag är köerna till Göteborgs ridskolor långa. Idrotts- och föreningsförvaltningen har därför utrett förutsättningarna för befintliga ridanläggningar att expandera, men också möjlighet och behov av att bygga kommunala ridanläggningar.

Utredningen konstaterar att vissa anläggningar kan ha möjlighet att utöka antalet hästar och därmed ridskoleelever, men att det som framför allt behövs är tillgång till mer mark för ridsport och att befintlig mark säkerställs.  

Markfrågan är central även när det gäller att bygga ytterligare en kommunal ridanläggning. Det finns idag ingen utpekad lokalisering för en ny kommunal ridanläggning, vilket innebär att en lokaliseringsutredning behöver göras och troligen behöver också en ny detaljplan tas fram.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att utredningsuppdraget är fullgjort.

Uppdrag att nå fler som står utanför föreningslivet

I kommunfullmäktiges budget för 2020 handlade två av uppdragen till idrotts- och föreningsnämnden om att skapa bättre förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för dem som inte är organiserade i föreningsliv.

Det ena uppdraget handlade om att bredda möjligheterna till prova-på-verksamhet för idrottsverksamhet kopplad till skola och fritids. För att uppmuntra föreningslivet till den typen av verksamhet har prova-på verksamhet i samverkan med skola lagts till som ett exempel på en utvecklingsinsats som prioriteras i idrotts- och föreningsnämndens regler för föreningsbidrag 2021. Förvaltningen har även tagit initiativ till samverkan med grundskoleförvaltningen.

Det andra uppdraget handlade om att utreda om krav på medlemskap i en förening behöver vara en förutsättning för att få bidrag. Här konstaterar utredningen att medlemskapskravet bör finnas kvar för de två generella bidragen – aktivitetsbidrag och lokalbidrag – då föreningsformen är viktig att värna, dels utifrån demokrati- och kvalitetssynpunkt, dels för att det ska gå att betala ut bidrag på ett tryggt sätt.

Däremot finns inte medlemskravet på de selektiva bidragen, så det går att stödja initiativ, samverkan och skapa aktiviteter som är öppna för alla via föreningslivet, som exempel lovaktiviteter.

Idrotts- och föreningsnämnden beslutade att de två uppdragen är fullgjorda.

Delårsrapport

Delårsrapport mars 2021 sammanfattar utvecklingen i idrotts- och föreningsnämnden under årets tre första månader.

Årets första kvartal har präglats av pandemins effekter på verksamheten, stängningar och restriktioner. Förvaltningen har inte kunnat utföra delar av uppdraget att tillhandahålla anläggningar och friskvårdsaktiviteter. Föreningslivet signalerar att de tappar både medlemmar och ledare.

På grund av den rådande pandemin minskar förvaltningens intäkter. Även kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat. Till och med mars månad redovisar förvaltningen ett positivt resultat jämfört med budgeterat resultat på 9,9 mnkr.

Då vi fortfarande befinner oss mitt i pandemin är osäkerheten kring prognosen stor. Skulle intäkterna fortsatt utebli samtidigt som kostnaderna börjar öka kan åtgärder komma att behövas för att hålla en budget i balans. I nuläget lägger förvaltningen en prognos för helåret på 0 mnkr.

Ny idrottshall 2022 vid skola i Högsbo

I januari 2022 finns en ny fullstor idrottshall i Göteborg, nämligen intill nya Skytteskolan i Högsbo. Idrottshallen kommer att användas av skolan på dagtid och hyras ut till föreningslivet av idrotts- och föreningsförvaltningen som tar över ansvaret för hallen när den är färdigbyggd. Hallen är en fullmåttshall med linjer enligt standard för inomhussporter, men med högre takhöjd för att ge plats för höjdkrävande idrotter.

Ny idrottshall kan byggas i Backa

Det finns planer om att starta en förstudie för att utreda möjligheten att bygga en ny grundskola och idrottshall vid Brudbergsskolan i Backa, Hisingen. Skolan och idrottshallen ska byggas av lokalförvaltningen, och idrotts- och föreningsförvaltningen har fått möjlighet att tycka till.

Idrotts- och föreningsförvaltningen ser ett stort behov av idrottshallar i stadsdelen, då tidigare planerade projekt inte har genomförts och den tillfälliga övertryckshallen, den så kallade Bubblan, inte fungerar tillfredsställande. Förvaltningen önskar att den nya idrottshallen ska vara en bemannad fullmåttshall med cirka 500 åskådarplatser.

Läs mer

Du hittar mer information om de ärenden som togs upp för beslut på idrotts- och föreningsnämndens möte i nämndhandlingarna på goteborg.se.