Bidrag till studieförbund 2021

Publicerad 18 maj 2021

Socialnämnden Centrum beslutade på tisdagens sammanträde 18 maj 2021 att bevilja studieförbunden bidrag för 2021 med ett undantag - Ibn Rushd, distrikt Västra, vars ansökan om medel avslogs. Nämnden beslutade enligt yrkande från M L och D.

Förvaltningens bedömning var att alla tio studieförbund möter de krav som ställs från staden. Nämnden beslutade dock enligt yrkande från M, L och D att: avslå bidraget för Ibn Rushd för 2021, att fördjupa förvaltningens granskning av förbundets hantering av sina samverkansorganisationer som underlag inför framtida beslut samt att i övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade inför denna bidragsomgång gjort en särskild uppföljning med Ibn Rushd Distrikt Västra. Detta med anledning av att studieförbundet i februari 2021 fick avslag på sin ansökan om volym- och målgruppsbidrag för 2020 som återremitterats från Social resursnämnd i december 2020. Bristerna handlade huvudsakligen om att förtydliga rutiner och förbättra systematik runt uppföljning och kontroll av verksamhet, samt genomföra kontinuerligt utvecklingsarbete med samarbetspartner.

Fördelning av bidrag 2021

Fördelningen av medel till de nio studieförbunden ser ut enligt följande. Sammantaget fördelades medel för cirka 29 miljoner kronor (ej inkluderat Ibn Rushd som i förslaget från förvaltningen skulle få bidrag med 1 168 000 kr)

 

Studieförbund

Beviljande medel 2021

ABF

8 322 000

Bilda

2 190 000

Folkuniversitetet

2 365 200

Kulturens bildningsverksamhet

262 800

Medborgarskolan

2 598 800

NBV Väst

2 423 600

Sensus

2 832 400

Studiefrämjandet

2 219 200

Studieförbundet Vuxenskolan

4 818 000

 

 

 

Fyra syften med stödet

Studieförbunden ska leva upp till fyra centrala syften som anges i folkbildningsförordningen för det statliga stödet:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet samt övriga yrkanden och yttrande i ärendet

Socialförvaltningens Centrums tjänsteutlåtande i ärendet

Partiernas yrkanden i ärendet

Yrkande från M, L och D

Yrkande från SD

Yrkande från S

Yttrande från MP V och FI