Örgryte-Härlandas nämndsammanträde 31 augusti 2020

Fotograf:

Publicerad 2 september 2020

Under stadsdelens nämndsammanträde var det få ärenden som togs upp. Här kan du läsa en sammanfattning av samtliga ärenden.

Ekonomirapport juni och juli 2020

Det ekonomiska resultatet för juni och juli visar ett positivt resultat på +4,2 miljoner kronor.

Den pågående pandemin har fram till juli fått ekonomiska konsekvenser på drygt 15 miljoner kronor för stadsdelsnämnden. Prognosen för september fram till december är 10 miljoner kronor. Stadsdelen har fått 27 miljoner kronor från Göteborgs Stad för att underlätta hanteringen av covid-19.

Förslag på behovs- och produktionsplan 2021- 2024 för bostäder för personer med funktionsnedsättning

Under stadsdelsnämndens sammanträde presenterade enheten för boendeplanering funktionshinder en plan gällande behov och produktion av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Planen gäller för perioden 2021-2024. 

Stadsdelsnämnden sänder planförslaget till övriga stadsdelsnämnder för godkännande samt information till kommunstyrelsen.

Svar på remiss om stjärnmärkning av stadens äldreomsorgsverksamheter

Daniel Bernmar (V) har skrivit en motion till kommunfullmäktige om att ta fram en plan kring att stjärnmärka stadens äldreomsorgsverksamheter. ”Stjärnmärkt” är en utbildningsmodell framtagen av Svenskt Demenscentrum. Utbildningen vänder sig till personal inom särskilda boenden, hemtjänst, dagverksamheter samt biståndshandläggare. Syftet är att ge personal som möter demenssjuka, kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetssättet på sin arbetsplats.

Nämnden fattade beslut om att tillstyrka motionen och kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för att stjärnmärka stadens äldreomsorgsverksamheter. Med hänsyn till den pågående omorganisationen Göteborgs Stads stadsdelar genomgår anser nämnden att planen bör utarbetas först efter den 1 januari 2021.

Handlingar och protokoll

Sammanträdets handlingar finns på webben under Nämndhandlingar. Där hittar du även protokollet ungefär en vecka efter sammanträdet ägt rum.