Till innehåll

Förberedelser för arkeologisk utgrävning på Bratteråsberget inför Hamnbanans utbyggnad

Publicerad 29 mars 2019

Inför bygget av Hamnbanans deletapp Eriksberg-Pölsebo förbereder Trafikverket nu för en arkeologisk utgrävning på Bratteråsberget.

Under våren kommer en arkeologisk utgrävning att göras på Bratteråsberget inför Trafikverkets byggnation av Hamnbanans delsträcka Eriksberg-Pölsebo. Tillsammans med Göteborgs Stad har Trafikverket planerat för hur den arkeologiska utgrävningen ska kunna göras med så liten påverkan på naturen som möjligt.

Trafikverket förbereder nu för utgrävningar genom att ta ner sju träd på Bratteråsberget. De flesta träden är ekar och de kommer att läggas ut som död ved i området för att gynna den biologiska mångfalden.

Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkten när Hamnbanan byggs är att i första hand bevara träd på plats. Där det inte går ska träden i första hand flyttas tillfälligt för att sedan flyttas tillbaka, i andra hand flyttas permanent i närområdet eller till annan plats i staden. När inga av dessa alternativ är möjliga tas träd ner och då kommer de att ersättas med nya träd.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om förberedelserna för arkeologisk utgrävning på Bratteråsberget.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om skydd av naturmiljön Hamnbanan och om flytt av träd.

Om Hamnbanan och delsträckan Eriksberg-Pölsebo och ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö”

Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet ska banan byggas ut till dubbelspår. Hamnbanans delsträcka Eriksberg–Pölsebo går från Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron. Den är 1,9 kilometer lång, varav 1,1 kilometer byggs i tunnel. Planerad byggstart är under andra halvan av 2019. Delsträckan berör två värdefulla grönområden, Krokängsparken och Bratteråsberget. För att minimera påverkan och kunna återställa parken, har Trafikverket i samråd med park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, tagit fram ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan”.

    ${loading}