Höjda avgifter för avfall, vatten och avlopp nästa år

Publicerad 21 juni 2022

Kretslopp och vattennämnden har beslutat att intäktsökningen för förvaltningens avfallshantering för 2023 ska ligga på 8–9 procent. Därför räknar vi med att vi behöver höja våra avgifter för avfallet med cirka 8 procent. Det är ökade kostnader för drivmedel som driver upp insamlingskostnaderna, liksom äldre kostnadsökningar som tidigare inte tagits ut. Vi måste också förbereda för att införa obligatorisk matavfallsinsamling.

På längre sikt räknar vi med att avfallskostnaderna ökar med 7–8 procent 2024 och därefter med omkring 3–4 procent per år de närmaste tio åren, med undantag för år 2026 då ökningen blir cirka fem procent eftersom vi då planerar att öppna en ny kretsloppspark i Högsbo och eventuellt en ny anläggning för bortsortering av plast i Sävenäs. Höjningarna beror på vilket avfall som kommunen enligt lagen då ska hantera, nya miljökrav och skatter och hur energimarknaden utvecklar sig.

Idag investerar alla Sveriges kommuner omkring 16 miljarder kronor per år i kommunalt VA. Behoven är dock avsevärt större och vi kommer att behöva investera närmare 23 miljarder kronor varje år de kommande 20 åren för hålla infrastrukturen för vatten och avlopp i skick, och att våra VA-tjänster kan byggas ut enligt behov och framtida krav. Det innebär att vi måste öka investeringstakten med 40 procent vilket kommer att kräva en omställning av kommunernas VA-organisationer och markant högre avgifter.

Vårt förslag just nu till VA-taxa för år innebär därför att brukningsavgiften måste ökas med mellan 5 och 8 procent under år 2023, 2024 och 2025, och anläggningsavgiften med 5 till 20 procent för åren 2023 och 2024, och med 5 till 15 procent för år 2025. Höjningarna inom de olika intervallen fördelas olika beroende på vilken tjänst det gäller.

Kretslopp och vattennämnden kommer att besluta om förslag till avgifter i september och detta förslag skickas för godkännande till kommunstyrelsen i november, och det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige i antingen slutet av november eller i december.

Kretslopp och vattens verksamhet betalas till största delen av avgifter från kunderna. Avgifterna är beslutade i kommunens vatten-, avlopps- och avfallstaxa. Förvaltningen föreslår ändringar i taxan varje år för att avgifterna ska motsvara kostnaderna för att hämta och hantera avfall, producera och leverera dricksvatten och leda bort avloppsvatten. Intäkterna vi får från avgifterna får inte vara större än kostnaderna för verksamheten.