Sammanslagna förskolor öppnar möjligheter

Publicerad 17 februari 2021

Lättare att hålla öppettider, mer tid för personalen och större fokus på lärande. Den planerade sammanslagningen av förskolor i Göteborg kan ge flera fördelar. Den 24 februari tar förskolenämnden beslut i frågan.

Fotograf: Katja Ragnstam

– Rektorer kommer tillsammans med sina medarbetare att kunna personalplanera på ett mer hållbart sätt. Det kommer också att bli bättre förutsättningar för förskollärarna att få sin planeringstid, och alla som arbetar i barngrupp kommer att få mer tid för barnens lärande. Det ger oss ökade möjligheter att få bättre kvalitet i undervisningen och leder till en bättre arbetsmiljö, säger Johan Forsstrand, utbildningschef område Väster, förskoleförvaltningen.

Det är förskolenämnden i Göteborg som har gett förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda om och hur förskolor kan slås samman. Sammanslagning innebär att förskolorna kommer att börja räknas som samma enhet, inte att någon förskola kommer att läggas ner. Förslagen som förskolenämnden ska besluta kring den 24 februari omfattar 25 förslag på sammanslagningar. Slutsumman är att 380 förskolor i Göteborg då kan bli 350, men med samma antal platser. Förskolorna som föreslås bli större enheter ligger alla inom 500 meter från varandra och har samma rektor.

Ökad möjlighet att hålla öppettider

Ett exempel på tid som frigörs för personal är då lämning och hämtning sker på en förskolenhet, istället för två eller tre. En annan av de tänkta fördelarna med sammanslagningarna är en ökad möjlighet för förskolorna att hålla Göteborg stads utlovade öppettider 06 till 19. De ger också förutsättningar för bra åldersfördelning i barngrupperna.

– Det kan bli så att man lämnar på en förskola och hämtar på en annan, om det behövs. Men allt kommer att göras för att barnen ska vara trygga. Det kommer kanske att finnas vårdnadshavare som blir frustrerade över att inte kunna önska exakt den byggnad de vill, men vi får större möjligheter att ge platser inom önskat område, säger Johan Forsstrand.

Utbildning och omsorg av hög kvalitet för alla barn

Eftersom flera förskolor kan komma att ingå i samma enhet, så blir det den nya förskolan som vårdhandshavarna önskar plats på och inte en specifik byggnad. Samtidigt ökar chansen att få en förskola i geografisk närhet. En annan fördel är att det inte kommer att vara lika stort behov att ta in vikarier, eftersom personalgrupperna blir större.

– Men även om det finns många fördelar vet vi att det här kan innebära en kulturförändring. Det kan vara en utmaning att ingå i en större personalgrupp och förhålla sig till ett nytt schema. Men vi får komma ihåg att vi har ett större uppdrag med fokus på de vi är till för – alla barn ska kunna ha möjlighet till utbildning och omsorg av hög kvalitet på de tider som är utlovade i de kommunala riktlinjerna för förskolan, säger Johan Forsstrand.

Alla förslag till sammanslagningar har föregåtts av risk- och konsekvensanalyser för barn och personal, samt facklig samverkan. Vårdnadshavare som berörs av förändringen kommer att få information efter beslut från nämnden.

FAKTA Arbetet kring eventuella sammanslagningar av förskolor i Göteborg hittills

Tidigt 2020 gav förskolenämnden förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda om vissa förskolor skulle kunna slås samman till större enheter. Det här har hänt hittills.

  • Våren 2020 bekräftade förskoleförvaltningens utredning, utförd på uppdrag av förskolenämnden, att det är möjligt att slå ihop förskolor som ligger nära varandra (ca 500 meter).

  • Sommaren 2020 gav förskolenämnden förskoleförvaltningen i uppdrag att kartlägga om det finns förskolor som skulle kunna vara aktuella för en sammanslagning.

  • September 2020 fick avdelningen för verksamhetsstyrning och utveckling i uppdrag av förskoleförvaltningens myndighetsavdelning att genomföra kartläggningen.

  • Hösten 2020 genomförde avdelningen Verksamhetsstyrning och utveckling kartläggningen i tätt samarbete och dialog med utbildningschefer och rektorer.

  • I januari 2021 var kartläggningen av vilka förskolor som i ett första skede kan vara aktuella för sammanslagning klar. I ett första läge rör sammanslagningen enbart förskolor som idag har samma rektor.

  • Förskolenämnden informerades den 28 januari om resultatet så långt av kartläggningen.

  • Efter ABC- och barnkonsekvensanalyser är det 25 sammanslagningar som förskolenämnden har att besluta om den 24 februari.

Här hittar du enhetsutredningen som ligger till grund för kartläggningen av möjliga sammanslagningar.

Enhetsutredningen

Här finns alla tjänsteutlåtanden kring föreslagna sammanslagningar som förskolenämnden ska ta beslut kring den 24 februari från och med torsdag 18 februari.

Tjänsteutlåtanden

Vid frågor, kontakta:

Johan Forsstrand, utbildningschef
johan.forsstrand@forskola.goteborg.se, 031-365 68 97

Annika Samuelsson Lovén, utbildningschef
annika.loven@forskola.goteborg.se, 031-367 65 43