Sammanfattning av Örgryte-Härlanda nämnds sammanträde 23 mars

Fotograf:

Publicerad 24 mars 2020

Mars månads nämndsammanträde inleddes med en redovisning av stadsdelens ungdomsråds arbete under föregående år. Politikerna behandlade även ärenden så som februari månads ekonomi, patientberättelse från stadsdelens hälso- och sjukvård och förvaltningens remissvar avseende program för bostadsförsörjning 2020-2026.

Några av de ärenden nämnden tog upp

Ekonomiskt resultat för februari

Februari månads ekonomiska resultat visar ett positivt resultat på 5,7 mkr. Prognosen för hela årets resultat är en budget i balans.

Patientberättelse från hälso- och sjukvården i Örgryte-Härlanda

Som vårdgivare ska stadsdelen varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur förvaltningen arbetar med att utveckla och säkra kvalitén i verksamhetens olika delar. Syftet är att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.

Hälso- och sjukvårdens områdeschef i stadsdelen presenterade under nämndsammanträdet förvaltningens arbete för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Hälso- och sjukvården har bland annat fortsatt erbjuda relevanta utbildningar för baspersonal t.ex. inom läkemedelshantering och förflyttning.

Förvaltningens remiss avseende förslag till försörjningsplan 2020-2026

Förvaltningens främsta inspel på förslag till försörjningsplanen handlar om osäkerheter kring programmets relevans och ställning i förhållande till befintliga styrande dokument. Förvaltningen önskar även tydligare koppling till utveckling av befintligt bostadsbestånd och hur det ska tas om hand om.

Nämnden fattar beslut om att tillstyrka förvaltningens remiss avseende förslag till programmet, utifrån att medskickade synpunkter tas i beaktande.

Protokoll

Protokoll från mötet hittar du under Handlingar och protokoll.