Nytt från stadsdelsnämnden Norra Hisingens möte den 30 maj 2017

Publicerad 15 juni 2017

Här kan du läsa ett kort sammandrag från nämndens möte.

Rapport från Öppet förmöte 23 maj
Det framfördes ett önskemål från ungdomarna som närvarade att få en möjlighet att fortsätta träffa politikerna.

Ekonomisk lägesrapport april 2017
Norra Hisingen redovisar ett utfall till och med april som är -29,5 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot budget med -2,2 miljoner kronor.

Om- och tillbyggnad av Kärraskolan och Klockareskolan
Stadsdelsnämnden godkände att nybyggnationen på Kärraskolan utökas med 850 kvm och att man istället lämnar Klockaren.

Förstudie Glöstorpsskolan - Nybyggnation
Stadsdelsnämnden godkände att Glöstorpsskolan ersätts med en ny byggnad anpassad för 720 elever med tillagningskök.

Selektivt föreningsbidrag 2016
Stadsdelsnämnden godkände redovisningarna av selektivt föreningsbidrag för 2016.. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda förutsättningar att kräva tillbaka bidrag som inte har använts. Under 2016 har bidrag delats ut till bland annat till aktiviteter och arrangemang som främjar fysisk aktivitet och folkhälsa, verksamhet som syftar till ökad integration och aktiviteter som ska minska utanförskap.

Stadsdelsnämnden yttrade sig över en motion om ett pilotprojekt med högteknologiska toaletter och tillstyrkte förslaget över detaljplan för bostäder vid Bokskogsbacken.

Stadsdelsnämnden ändrade också i delegationsordningen som rör vissa beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt beslut om bistånd till boende utan avtal.

Här hittar du hela protokollet.