Samarbete med föreningar möjliggör mer förebyggande arbete för Socialförvaltningen Nordost

Publicerad 31 augusti 2022

Vid sammanträdet det 30 augusti beslutade socialnämnden Nordost bland annat om två nya överenskommelser om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) och ett tilläggsavtal till ett pågående IOP.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett samarbetsavtal mellan idéburna organisationer och offentlig verksamhet. 

Läxhjälp för att stärka barn och föräldrar

Socialnämnden Nordost påbörjar ett IOP med Bergsjön Studiecenter Läxhjälpen. Partnerskapet gäller fram till 2024. Syftet med partnerskapet är att utveckla och stärka arbetet med att ge föräldrar möjlighet att stödja sina barn i sin skolgång, samt att stärka föräldrasamverkan som en plattform för lokalt engagemang. Läxhjälp är en central aktivitet för att hjälpa barn och unga att klara skolan och kompensera för de begränsningar föräldrar själva beskriver, till exempel i förhållande till svenska språket, utbildningsbakgrund och trångboddhet. Grundskoleförvaltningen kommer att vara en aktiv dialogpart och samverkansaktör.

Kooperativet Fjället kan öppna upp för yngre åldrar

Förvaltningen har sedan flera år tillbaka ett partnerskapet med Kooperativet Fjället via IOP för att skapa meningsfull fritid för barn och unga i Rannebergen. Tilläggsavtalet ger förutsättningar till att kunna öppna upp verksamheten för de yngre åldrarna från 10 år. Detta är möjligt tack vare påfyllnadsmedel från Socialstyrelsen för att stärka det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Tidigt Föräldrastöd möter föräldrars oro kring socialtjänsten

Föreningen Tidigt Föräldrastöd har tidigare samarbetat med socialtjänsten i Lövgärdet, vilket har fungerat väl. Kulturtolkarna i föreningen har stora kontaktnät och når personer som kommunen traditionellt har haft svårt att nå. I det nya avtalet ingår föräldrastödjande kurser, samverkan med socialtjänsten och användningen av lokalen Kryddan i Lövgärdet. Partnerskapet pågår till 2024 och Förskoleförvaltningen deltar som en aktiv dialogpart i partnerskapet.

Du kan läsa samtliga möteshandlingar och inom kort det justerade protokollet från sammanträdet här.