Socialnämnden Nordost yttrar sig om byggnadsnämndens plan för Hjällbo

Publicerad 27 april 2022

Den 26 april höll socialnämnden Nordost sammanträde och yttrade sig då om ett flertal motioner och förslag.

Bland de förslag som nämnden yrkade bifall till fanns en motion om att införa fler fritidsverksamheter för mellanstadiebarn i Göteborgs Stad. Som modell för detta står verksamheterna MiniMix i Hammarkullen och MiniLövis i Lövgärdet.

Nämnden ställde sig också positiva till byggnadsnämndens förslag om utveckling av Hjällbo. Förslaget innebär bland annat runt 1000 nya bostäder, både småhus och flerfamiljshus, och bättre stråk och kopplingar inom området. Det planeras också en förlängning av torgytan genom att gångbron över Hjällbovägen och spårvagnsspåren ska breddas.

Du kan läsa hela föredragningslistan samt tjänsteutlåtanden, yttranden och andra möteshandlingar på webben. Här kommer du inom kort också att hitta det justerade mötesprotokollet.