Nämndmöte i Angered med fokus på uppföljning samt kvalitetsrapporterna

Publicerad 3 december 2019

På nämndmötet den 26 november låg fokus på uppföljning av ekonomin och kvalitetsrapporterna för stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Uppföljningsrapport oktober

Det ekonomiska läget i stadsdelsförvaltningen presenterades. För andra månaden i rad har det ekonomiska resultatet förbättrats. Förvaltningen fortsätter arbeta intensivt med den ekonomiska åtgärdsplanen, vilket är nödvändigt för att stadsdelen ska vara i ekonomisk balans vid årsskiftet.

Omställningsarbetet har tagit längre tid än beräknat vilket gjort att det även tagit längre tid att se de ekonomiska effekterna. Förvaltningen har därför justerat rutinerna för inköps- och anställningsrestriktionerna för att förvaltningen ska nå en budget i balans vid årsskiftet och kunna hålla en prognos på noll. Det tidigare beslutade vikariestoppet inom icke-lagstyrd verksamhet kvarstår.

- Det är glädjande att vi har en nollprognos. Det gör att vi inte behöver besluta om någon åtgärdsplan. Jag är väldigt tacksam för de extra pengar som kommit in, men framför allt är det bra att åtgärderna ger effekt, sa nämndens ordförande Johan Fält (M). Vid en jämförelse med övriga staden tycker jag mig skönja en viss trend, att det är de utsatta områdena som går minus.

Kvalitetsrapporter från verksamheterna

Varje år gör verksamheterna kvalitetsrapporter. I rapporterna identifieras en rad styrkor för respektive sektor men också förbättringsområden inom samtliga kvalitetsområden.

Något som lyfts fram i kvalitetsrapporterna är det systematiska förbättringsarbetet som pågår i sektorerna. Inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (IFO-FH) arbetar man för att nå en helhetssyn inom sektorn där enheterna samverkar runt den enskilde där behov finns. Inom sektor äldreomsorg- samt hälso- och sjukvård (ÄO-HS) arbetar men med att skapa struktur och rutiner, samt uppföljningar för att säkerställa att rutinerna har avsedd effekt.

Kvalitetsrapporterna visar att kompetensförsörjning är en utmaning som finns inom flera områden och arbete pågår för att minska sjukfrånvaron och rekrytera medarbetare samt med kompetensutveckling.

Kvalitetsrapporterna visar att det behövs fler aktiviteter för barn och unga med funktionsvariationer. Aktiviteterna är öppna för alla, men bristande kunskap eller otillgänglighet kan försvåra för barn och unga med funktionsvariationer att delta.

Kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende

Varje månad följer nämnden upp kostnaderna för köpt vård och sociala boenden. Att minska dessa kostnader är en del av åtgärdsplanen för budget i balans. Arbetet ger resultat och kostnaderna har minskat.

Äldreboendeplan för Göteborgs Stad 2020-2023

Göteborgs Stad har tagit fram en övergripande plan för nybyggnation av äldreboenden i staden. I planen föreslås inga nya äldreboenden i stadsdelen, så angeredsbor som behöver äldreboende kan komma att behöva flytta till andra områden.

Politikerna i nämnden beslutade att avslå planen. Politikerna vill gå vidare och bygga ett äldreboende i Rannebergen och vill att invånare i Angered som behöver äldreboenden ska ges möjlighet att bo kvar i stadsdelen.

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

Ett stort antal personer deltog under mötets första del. Två män och två kvinnor var kritiska till socialtjänsten och hur socialtjänsten hanterar omhändertaganden av barn.

Stadsdelsdirektören Rickard Vidlund Ernebäck förklarade att det finns delar av möten som är slutna och då kan man prata om enskilda ärenden med de närmast anhöriga. Under öppna nämndmöten kan varken politiker eller tjänstepersoner kommentera personärenden.

Nämndens ordförande Johan Fält (M) tackade dem som besökt nämndmötet och för deras åsikter. - Barn är väldigt viktiga, sa Johan Fält.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Yttrande över förslag till Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2020– 2023
  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
  • Uppföljning av internkontrollplan och åtgärdsplan utifrån riskanalys 2019

Möten med stadsdelsnämnden

Årets sista nämndmöte är den 17 december. Den 2 januari 2020 håller stadsdelsnämnden ett konstituerande möte.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, telefon 070-996 03 00
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, telefon  031-365 24 42