Ny bidragsmodell för studieförbund i Göteborg

Publicerad 20 oktober 2021

Socialnämnden Centrum har godkänt förslaget om en ny bidragsmodell som gäller studieförbunden i Göteborg.

Den nya bidragsmodellen innebär att kraven på studieförbunden ökar samt att nämnden får större möjlighet att styra riktning av bidraget i enlighet med de övergripande mål som nämnden har beslutat om.

Den 19 oktober godkände nämnden förslaget om en ny bidragsmodell och de kriterier för bidragsgivning till de tio studieförbunden i Göteborg, i enlighet med det återremissyrkande som nämnden fattade beslut om vid mötet den 21 september 2021. Nämnden kommer tidigt under 2022 att besluta om en metod för egenkontroll för studieförbunden. Kriterier för uppföljning av denna kommer då specificeras.

Göteborgs Stad avsätter medel till studieförbundens folkbildningsverksamhet varje år och förvaltningen har analyserat studieförbundens utförda aktiviteter. Bedömningen är att de möter stadens värdegrund och de syften som anges i folkbildningsförordningen.

Ny kvalitativ bedömning införs

Den nya modellen innebär att staden upphör med en ren uträkning av bidrag baserad på tidigare verksamhet. Istället införs en ny kvalitativ bedömning av inkomna ansökningar. På så vis förtydligar förvaltningen kraven och villkoren och beskriver också de kontrollmekanismer som kommer att finnas i den nya bidragsmodellen.

Studieförbunden ska, som exempel, sträva mot en minskning av kostnadsersättningar generellt, begränsningar ska införas från och med år 2023. Studieförbunden ska också redovisa sina arbetssätt när de ansöker om medel och sträva efter att så mycket verksamhet som möjligt sker i studieförbundens eller kommunens egna lokaler. Studieförbunden ska också redovisa hur många anställda de har och hur många timmar per anställd har som de ansvarar för.

Fyra mål för kommunala stödet

Den nya modellen utgår från att det är studieförbundens folkbildningsverksamhet som staden vill stödja, även i fortsättningen. Det innebär att studieförbunden i högre grad än tidigare behöver planera och beskriva sin verksamhet när de ansöker om pengar. Enligt modellen ska staden ha fyra mål för det kommunala stödet till studieförbunden:

  • Förbättra integration i samhället
  • Ökad jämställdhet
  • Stärka demokratin
  • Höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället för att skapa möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.

Fram till 2019 ansvarade Idrotts- och föreningsnämnden för bidragsgivningen till studieförbunden; därefter gick ansvaret över till Social resursnämnd. Från 2021 har socialnämnden Centrum övertagit uppdraget. Förvaltningen bedömer att denna modell kommer kunna användas från 2022 års bidrag men då den innebär stora förändringar i arbetssätt både för studieförbund och förvaltning behöver den utvecklas och utvärderas kontinuerligt.

Bakgrunden till beslutet finns i förvaltningens tjänsteutlåtande som du kan läsa här

${loading}