Till innehåll

Nya stråk i Krokängsparken när Trafikverket förbereder inför utbyggnad av Hamnbanan

Under juni anlägger Trafikverket tre nya stråk i Krokängparken. Foto: Peter Svensson

Publicerad 17 juni 2019

Från och med slutet av juni finns tre nya stråk i Krokängsparken. Det är Trafikverket som anlägger stråken som en del i de förberedande arbetena inför utbyggnaden av Hamnbanan till dubbelspår.

De nya stråken byggs som ersättning för de stråk genom Krokängsparken som Trafikverket kommer att stänga av i höst, när de börjar bygga Hamnbanans delsträcka Eriksberg-Pölsebo.

Ett av de nya stråken är en grusad stig som går från toppen av kullen söderut över den öppna hällmarken och möter gångvägen mellan Londongatan och Säterigatan. Den kommer att finnas kvar permanent i parken.

Det andra stråket är en flisad stig i terrängen från baksidan på Trondheimsgatans förskola ner mot fotbollsplanen. Den är tillfällig och kommer att finnas kvar endast under byggtid.

Det tredje nya stråket kommer också att finnas kvar permanent. Det är en asfalterad sträcka som knyter samman de befintliga gångvägarna söder om fotbollsplanen när gång- och cykelvägen rivs så småningom. När väl byggnationen startat och stängsel satts upp leds cykeltrafiken om genom kvarteret norr om fotbollsplanen.

På Trafikverkets webbplats finns en kartbild med information om var de nya stråken finns och vilka som kommer att stängas av när byggnationen kommer igång i höst.

Fakta om Hamnbanan, delsträckan Eriksberg-Pölsebo och ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö”

Hamnbanan är järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige. Den är idag enkelspårig. För att klara det ökade kapacitetsbehovet ska banan byggas ut till dubbelspår i tre etapper. Två av tre etapper är klara.

Planerad byggstart för den sista etappen - delsträcka Eriksberg–Pölsebo - är under andra halvan av 2019. Den går från Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron och är 1,9 kilometer lång, varav 1,1 kilometer byggs i tunnel. Delsträckan berör två värdefulla grönområden, Krokängsparken och Bratteråsberget. För att minimera påverkan och kunna återställa parken, har Trafikverket i samråd med park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, tagit fram ”Åtgärdsplan för träd och naturmiljö, Hamnbanan”.

Läs mer på Trafikverkets webbplats om skydd av naturmiljön Hamnbanan och om flytt av träd.

    ${loading}