Notiser från socialnämnden Nordosts sammanträde 29 november

Publicerad 1 december 2022

Vid sammanträdet 29 november beslutade socialnämnden Nordost att godkänna ett förslag till ett stadenövergripande Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med syfte att förstärka samverkan med idéburen sektor inom området våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Nämnden fattade även beslut om föreningsbidrag för jullovsaktiviteter i Nordost.

Idéburet offentligt partnerskap

Nämnden godkände ett förslag till ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) i Göteborgs Stad. Detta IOP har till syfte att förstärka och utveckla samverkan med idéburen sektor inom området våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor. Det är en omfattande process att ta fram underlag till ett idéburet offentligt partnerskap mellan så många idéburna och offentliga parter, särskilt gällande en så komplex samhällsfråga som våld i nära relationer. Arbetet har utförts i en partsgemensam process under större delen av 2021 och 2022, där elva idéburna organisationer och de fyra socialförvaltningarna har haft återkommande samverkanstillfällen. Förvaltningen bedömer att ett stadenövergripande partnerskap med idéburna organisationer kommer bidra till att förbättra situationen för personer utsatta för våld i nära relationer.

Ansökan om föreningsbidrag inför jullovet

Nämnden godkände ett antal ansökningar om föreningsbidrag inför jullovet, bland annat från Bergsjön Läxhjälp Studiecenter, Stödnätet, svensk-kurdiska ungdomsföreningen och Angered sportklubb.

Du kan läsa hela dagordningen och handlingarna på webben. Inom kort kommer du också att finna mötesprotokollet publicerat på samma sida.

Möteshandlingar och protokoll.