Trafikkontoret startar omställningen mot en modernare, effektivare och hållbarare vinterväghållning

Publicerad 7 juni 2021

Trafikkontoret i Göteborg är först i världen med att testa och utvärdera nyttan av digital väglagsinformation för att kunna planera genomföra och följa upp vinterväghållningen.

En kostnadseffektiv vinterväghållning som uppfyller kvalitetsnivåerna kräver effektiva verktyg.

Dagens kommunala vinterväghållning planeras, utförs och följs upp utifrån en subjektiv och begränsad information om väglag och andra påverkande faktorer. I takt med den ökade digitalisering har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Det skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning. Med hjälp av data från en kombination av fasta och mobila sensorer, exempelvis vägfriktionsdata från cirka 3000 uppkopplade fordon. 

Verktygen kommer skapa förutsättningar för att staden ska utföra rätt åtgärd på rätt plats vid rätt tidpunkt. I sin tur leder det till ökad säkerhet som minskar antalet trafikolyckor och ger trafikanterna realtidsinformation om dåligt väglag även vid snabba väderomslag, exempelvis vid svarthalka.

Staden får också en ökad ekologisk hållbarhet genom att resurserna optimeras och vinterväghållningens negativa påverkan minskar. Det sker bland annat genom minskade utsläpp från underhållsfordon, minskad användning av salt och andra halkbekämpningsmedel.

Totalt kan det innebära en ökad användning av miljövänliga transporter genom att öka tillgängligheten på gång- och cykelbanor och kollektivtrafiken.

Fakta om projektet

Projektet ”Införandet av Digital Vinterväglagsinformation för Effektiv och Hållbar Kommunal Vinterväghållning” är en system- och teknikdemonstration där en flotta av 3000 uppkopplade fordon ska smala in anonymiserade s.k. vehicle2infrastructure-data såsom vägfriktionsdata, lufttemperatur, position, etc.

Projektet pågår under 2021 - 2024

Total projektkostnad: 4,6 Mkr

Medfinansiering: 1,9 Mkr från Vinnovas strategisk innovation programmet InfraSweden2030

Projektpartner: Trafikkontoret Göteborgs Stad, ViaPM, NIRA Dynamics och Luleå Tekniska Universitet.