Örgryte-Härlandas nämndsammanträde 24 februari

Fotograf:

Publicerad 25 februari 2020

Under måndagens nämndssammanträde fattade politikerna beslut om bland annat januari månads ekonomiska rapport, vilken visar ett positivt resultat. Nämnden tog även del av förvaltningens yttrande gällande införande och genomförande av valfrihetssystem inom ledsagning.

Några av de ärenden som togs upp:

Ekonomisk rapport januari 2020

Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd fortsätter ha ett positivt ekonomiskt resultat.  Januari månad visar att budgetavvikelsen uppgick till +3,4 mkr. Prognosen för hela året beräknas visa en budget i balans. Under sammanträdets handlingar kan du läsa om varje områdes ekonomiska resultat. Stadsdelsnämnden godkände den ekonomiska rapporten för januari månad.

LOV – ledsagning enligt SoL och ledsagarservice enligt LSS

Kommunstyrelsen förbereder för tillfället ett införande av ett valfrihetssystem enligt LOV inom ledsagning. Syftet med valfrihetssystemet är till för att personer, oavsett ålder, som har beslut om ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL) valfrihetssystemet ska kunna välja utförare.

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för genomförandet av valfrihetssystemet. Under måndagens nämndsammanträde tog politikerna del av förvaltningens yttrande på stadsledningskontorets utredning.

Förvaltningen bedömer bland annat att tidpunkten för införande av LOV ledsagning, den 1 december 2020, kan innebära risker. Detta på grund av att en ändring av arbetssätt och den administration som krävs vid införandet av LOV är omfattande. Förvaltningen föreslår att införa LOV efter omorganisationen, förslagsvis den 1 april 2021. Hela yttrandet från förvaltningen kan du läsa under handlingarna till sammanträdet.

Protokoll från sammanträdet

Ungefär en vecka efter sammanträdet publiceras ett fullständigt protokoll från sammanträdet på webben under Handlingar och protokoll.