Notiser från mötet med nämnden för funktionsstöd i januari 2023

Publicerad 19 januari 2023

Vid mötet i januari beslutade nämnden för funktionsstöd att fördela föreningsbidrag, konfirmera budgeten för 2023 och välja nya ledamöter till Rådet för funktionsstödsfrågor. Reglementet har fastställts och de nya ledamöterna i nämnden för funktionsstöd presenteras här.

Här ser du vilka ledamöter som valts av kommunfullmäktige till nämnden för funktionsstöd

Håkan Hallengren (S) har valts till ordförande, Emma Öman (V) till 1:e vice ordförande och Johanna Holmdahl (KD) 2:e vice ordförande. Övriga ledamöter är: Åsa Hartzell (M), Nina Miskovsky (M), Pia Rönnesjö (S), Anna Siitam Wadman (MP), Peter Svanberg (D), Sanda Anton Henriksson (SD), Ulla Ekman (V), Natalie Johansson (C).

Ersättare är: Joakim Berlin (S), Bartek Rosinski (M), Tommy Söderberg (V), Nicola Hesslén (M), Julia Lundell (S), Toomas Almqvist (S), Mattias Gerdås (L), Krista Femrell (SD), Maria Nilsson (C), Harriet Andreasson (L), Amarachi Ibekeme (S).


Reglementet har beslutats för nämnden för funktionsstöd

Endast en revidering av reglementet har gjorts inför 2023. Kommunfullmäktige fattade den 8 december 2022 beslut om att förtydliga ansvaret för kontaktpersonverksamheten för vuxna över 18 år med funktionsnedsättning och ansvaret för familjehem för barn och unga upp till 18 år. I övrigt gäller det tidigare utfärdade reglementet.

Reglementet för nämnden för funktionsstöd 2023

Budgeten för 2023 har konfirmerats av nya nämnden

Den nyvalda nämnden för funktionsstöd har konfirmerat budgeten för 2023 som klubbades på decembermötet. Där finns satsningar på att bland annat stärka insatser till barn och deras familjer, att kunna möta akuta och omfattande behov för vuxna och förändrad lagstiftning inom personlig assistans.

Konfirmering av budget 2023

Budgeten för nämnden för funktionsstöd 2023

36 miljoner kronor delas ut i bidrag till föreningslivet

Nämnden för funktionsstöd har fördelat 36 miljoner kronor till föreningar som verkar inom funktionsstödsområdet. Bidraget höjs till 36 miljoner kronor, jämfört med 34,3 miljoner kronor år 2022. De som får mest bidrag är Stiftelsen Göteborgsfontänen, Stiftelsen Gyllenkroken och Funktionsrätt Göteborg.

Bidraget ska bidra till att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en meningsfull fritid på lika villkor som andra och stärka utvecklingen av civilsamhällets organisation och deras verksamhet. Bidragen går därför bland annat till intressepolitiskt och opinionsbildande arbete och medlemsvårdande aktiviteter.

Underlag till beslut om bidrag till föreningslivet

Lista på föreningars bidragsansökningar

Nya ledamöter har valts in i Rådet för funktionsstödsfrågor

Rådet består av elva ledamöter från civilsamhället inom funktionshinderområdet. De politiker som valdes in i Rådet för funktionsstödsfrågor är:

Anna Siitan Wadman (MP), ordförande

Joakim Berlin (S)

Tommy Söderberg (V)

Nicola Hesslén (M)

Johanna Holmdahl (KD)

Rådets uppgift är att bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning och vara ett forum där civilsamhället kan lyfta och driva frågor. Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer.

Rådet för funktionsstödsfrågor