Kretslopp och vatten bygger dammar för vattenrening vid Välen

Foto: Mostphotos.

Publicerad 13 september 2018

(Uppdaterad 18-10-19) Kretslopp och vatten bygger reningsdammar i Välen för att minska föroreningarna i dagvatten som rinner till Stora Ån. Arbetet berör delar av Välens naturreservat, men länsstyrelsen bedömer att artskyddet inte är prövat och därför är trädfällningen stoppad tills frågan är helt utredd. Det övriga arbetet har vi tillstånd för och det fortsätter planenligt.

Gå till goteborg.se/dagvattenprojekt för aktuell information. Där kan du bland annat hitta ett avsnitt med frågor och svar om reningsdammarna vid Välen. Sidan du är på nu kommer inte att uppdateras mera.

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner av gator, vägar och tak, i det här fallet i huvudsak från Söderleden och Frölunda Torg. Dammarna kommer att samla upp dagvattnet och låta det sedimentera innan det släpps till Stora Ån som går genom Mölndal och mynnar ut i naturreservatet i Välenviken. Idag är vattendraget hårt belastat av föroreningar.

Rening av vattnet med i beslutet för naturreservatet

Redan i beslutet för att bilda naturreservatet i Välen nämns vikten av att rena vattnet. Där står det att ”syftet ska tryggas genom att vattenkvaliteten förbättras genom åtgärder inom området som minskar tillförsel av partikulärt material, näringsämnen och föroreningar”. Dagvattendammarna kommer att fylla denna funktion och dessutom skapa nya miljöer som kan öka den biologiska mångfalden i området. Idag leds vattnet från de hårdgjorda ytorna vid Söderleden och Frölunda Torg orenat ut i Stora Ån via en ledning.

Måste anpassas till terrängen för att få självfall

För att vattnet ska kunna rinna med självfall hela vägen ut i Stora Ån måste anläggningen anpassas till terrängen. Huvuddammen kommer därför att anläggas så att den gränsar till Välens naturreservat vilket innebär att träd i och utanför reservatet måste tas ned för att kunna anlägga dammen så att den blir effektiv.

Anläggningen kommer att bestå av inloppsbrunn, dagvattenledning, sedimenteringsdamm, dike, huvuddamm och ett nytt utlopp till Stora Ån. Naturförvaltare på Park och Naturförvaltningen har varit med och planerat inför byggandet så att naturreservatet påverkas så lite som möjligt.

Ytterligare utredningar krävs

Länsstyrelsen stoppade trädfällningen 10 oktober eftersom de bedömer att artskyddet inte är prövat i den ansökan om vattenverksamhet som beviljats. Därför kommer Kretslopp och vatten att skyndsamt undersöka hur åtgärderna påverkar den hotade art som finns i området och vilka skyddsåtgärder som är möjliga för att bevara dess livsmiljö. Kretslopp och vatten kommer heller inte att fälla några träd innan länsstyrelsen fattat nya beslut. Övrigt arbete utanför naturreservatets gränser fortsätter planenligt.

Dammarna beräknas vara klara i april nästa år

Under planering och projektering av dammarna har aktuella myndigheter beviljat alla Kretslopp och vattens ansökningar. Beslutet om dammbygget togs i nämnden för Kretslopp och vatten 21 mars 2018. Dammarna beräknas vara klara i april 2019.