Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 26 oktober 2020 klockan 14:52 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Elevator – en verksamhet för elever som tillfälligt behöver flytta från sin skola

Publicerad 27 oktober 2020

Elevator är en verksamhet dit vi tillfälligt flyttar elever i årskurs 6–9. Anledningen till att vi flyttar eleverna är för att skapa trygghet och studiero, för dem själva och för deras kamrater.

Elever som går på Elevator

De elever som är tillfälligt flyttade till Elevator har vid flera tillfällen stört ordningen eller betett sig olämpligt på sin vanliga skola.

Hur länge är eleven på Elevator?

Rektor flyttar eleven till Elevator i tio till tjugo dagar.

  • Genom att tillfälligt flytta eleven ska det blir det en möjlighet att bryta ett mönster för att kunna fokusera på sina studier och få en ökad förståelse för sin situation, säger Johanna Funke, samordnande elevhälsochef i grundskoleförvaltningen.

Hur arbetar lärarna och kuratorerna på Elevator med eleven?

På Elevator arbetar lärare och kuratorer som har lång erfarenhet och kunskap i att möta elever som av olika skäl behöver hjälp med att klara sin skolgång.

 – Här är vi lärare som har kunskap i att anpassa undervisningen för att ge eleven de stöd som hen behöver, säger Annika Olsson lärare på Elevator.

Trygghet och studiero 

Lärare och kuratorer på Elevator arbetar tillsammans med eleven för att skapa trygghet och studiero för eleven i Elevators lokaler.

Eleven fokusera på sina studier  

Under skoldagen har eleven undervisning utifrån sitt eget schema. Schemat har lärarna på elevens ursprungsskola tagit fram tillsammans med lärarna och kuratorerna på Elevator. Eleven får undervisning i de teoretiska ämnena i sin kursplan.

Eleven får en ökad förståelse för sin situation

Under den tid som eleven är på Elevator kommer hen att ha samtal med en kurator varje dag. Under samtalen får eleven berätta hur hen upplever situationen på sin vanliga skola. Under samtalen pratar eleven och kuratorn också om hur hen tänker om sin framtida skolgång. Samtalen med kuratorn är en del av elevens undervisning och står med i elevens schema. Syftet med samtalen är att eleven ska få en ökad förståelse för sin situation på ursprungsskolan. 

– Genom att ha samtal med oss kuratorer varje dag får eleven en bättre förståelse för sin situation, säger Fredrik Karlsson, kurator och samordnare på Elevator.

Eleven flyttar tillbaka sin vanliga skola

När elevens tid på Elevator är slut kommer hen att flytta tillbaka till sin vanliga skola och fortsätta sina studier där. När eleven är på Elevator planerar hens vanliga skola för att det ska bli så bra som möjligt för eleven och kamraterna på skolan när hen kommer tillbaka.

Hur går det till när en elev tillfälligt flyttar till Elevator?

Klicka på länken för att se hur processen för att flytta en elev till Elevator.

Rektor fattar beslut om att flytta en elev

Det är rektor på elevens skolenhet som fattar beslut om eleven ska flytta till Elevator.

Rektor gör det enligt skollagen kapitel 5 paragraf 13: ”Tillfällig omplacering vid en annan skolenhet”.

Bakgrund

Politikerna i grundskolenämnden har fattat beslut om att grundskoleförvaltningen ska starta en Skolakut. Arbetsnamnet Skolakut är hämtade från den liknande verksamheten i Stockholm. Grundskoleförvaltningen har valt att kalla verksamheten Elevator. Elevators verksamhet startade under våren 2020 och är nu igång.

Har du frågor om Elevators verksamhet kontakta:

Johanna Funke, Samordnande elevhälsochef på grundskoleförvaltningen
E-post: johanna.funke@grundskola.goteborg.se


${loading}