Notiser från förskolenämnden 16 juni

Publicerad 24 juni 2021

Den 16 juni beslutade nämnden om sammanslagning av förskoleenheter och gav förvaltningsdirektören i uppdrag att redovisa hur förvaltningen uppfyller lagkraven på att erbjuda finskspråkig förskola. Nämnden ställde sig i ett yttrande över remiss positiv till ny riktlinje mot radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg.

Sammanslagningar av förskoleenheter  

Nämnden beslutade om följande sammanslagningar av förskoleenheter: Verksamheterna i Landsvägsgatan 7, Kaponjärgatan 9 och Skanstorget 17 flyttas till förskoleenhet Haga Nygata 17. Verksamheten i enheterna Jungmansgatan 55b och Jungmansgatan 28 flyttas till förskoleenhet Jungmansgatan 65. Verksamheten i enheten Melongatan 90 flyttas till enheten Melongatan 3.  

Redovisning av plan och strategi för finskspråkig förskola    

Nämnden gav förvaltningsdirektören i uppdrag att redovisa hur förskoleförvaltningen uppfyller lagkraven på att erbjuda finskspråkig förskola. Förvaltningen ska bland annat ta fram en långsiktig plan för att möta sverigefinska minoritetens behov av finskspråkig förskola och säkerställa att finska språkkunskaper hos personal på finskspråkig förskola prioriteras.  

Yttrande över remiss – riktlinje mot radikalisering och våldsbejakande extremism 

Stadsledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Riktlinjen har nu skickats på remiss till samtliga nämnder. Förskolenämnden ställer sig positiv till riktlinjen och antar förvaltningens yttrande som sitt eget. I yttrandet förslår nämnden bland annat att kontaktpersoner på respektive förvaltning eller bolag ska identifieras snarast, för att underlätta handläggning och dialog.