Notiser från förskolenämndens sammanträde 24 november

Publicerad 6 december 2021

På förskolenämndens sammanträde 24 november beslutade nämnden att införa språktest vid nyrekrytering till förskola och pedagogisk omsorg. Förvaltningens direktör Elisabet Nord fick i uppdrag att presentera en plan för hur förvaltningen ska genomföra språkhöjande insatser och aktiviteter för förskolepersonal.

Kompetenshöjande insatser i svenska språket för förskolepersonal

Förskolenämnden godkänner redovisningen av uppdraget och förvaltningen får i uppdrag att presentera en plan för den ska genomföra föreslagna aktiviteter och insatser. Förvaltningen ska också redovisa resultatet av pågående och kommande språkhöjande insatser, samt redovisa hur kompetenshöjande insatser för personalen har påverkat kvaliteten i arbetet med barnens språkutveckling. 

Språktest vid nyrekrytering till förskola och pedagogisk omsorg

Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med berörd facklig organisation ta fram ett förslag på hur språktester i det svenska språket kan inkluderas i rekrytering till förskola och pedagogisk omsorg. Förvaltningen ska också inkludera validering av svenska språket vid nyrekrytering samt säkerställa att validering av svenska språket är enhetlig i alla verksamheter. 

Resursfördelningsmodell för förskolorna i södra skärgården

Förskolenämnden godkänner redovisningen av uppdraget att ta fram förslag på resursfördelningsmodell för förskolorna i södra skärgården. Förvaltningen får i uppdrag att införa en anslagsfinansierad resursfördelningsmodell för södra skärgården med en reserv för oförutsedda händelser. Förvaltningen ska också ta höjd för uppstartskostnader för vikarier för att fullt ut kompensera förskolorna för de villkor som är förknippade med att bedriva verksamhet i skärgården.  

Kommunikation med fristående verksamheter vid akuta kriser eller händelser

Förskolenämnden godkänner redovisningen av uppdraget att säkerställa kommunikation och information mellan förvaltningen och de fristående verksamheterna vid akuta kriser eller händelser.  

Utvärdering av omorganisation måltid och service

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en muntlig och skriftlig utvärdering av omorganisationen av måltid och service till förskolenämnden. Utvärderingen ska innehålla en analys av konsekvenser på personal, arbetsmiljö, ekonomi och hur väl måltid och service stödjer förskolans uppdrag.