Beslutat av Social resursnämnd 19 februari 2020

Publicerad 19 februari 2020

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de frågor som behandlades på mötet.

Observera att vissa beslut inte är formellt fastställda förrän protokollet är justerat.

Handlingarna som ligger till grund för besluten hittar du här

Nämndens verksamhetsplan 2020

Social resursnämnd godkände nämndens verksamhetsplan 2020. Planen innehåller kortfattade strategier för hur förvaltningen ska hantera målen och uppdragen ur kommunfullmäktiges budget. Fokus är tidiga insatser, samverkan samt jämlik och trygg stad.

Tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet 2020

Nämnden godkände förvaltningens förslag till plan för planerings- och uppföljningsarbetet 2020. Planen följer den tidplan som gäller för alla nämnder och bolag i Göteborgs Stad.

Nämnden ska följa upp verksamheten i två delårsrapporten och i en årsrapport. Nämnden ska också lämna ekonomiska lägesrapporter i februari, maj och oktober.

Uppföljning av den samlade riskbilden och internkontrollplan ska rapporteras till nämnden senast under det fjärde kvartalet.

Redogörelse för uppdrag och projektmedel 2019

I rapporten beskriver förvaltningen hur vi arbetat med våra uppdrag under 2019. Det handlar om uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men också om uppdrag som nämnden gett till förvaltningsdirektören.

I rapporten finns också information om vilka projektmedel och ansökningar från andra myndigheter som förvaltningen hanterat under året.

Förvaltningen bedömer att uppdragen och ansökningarna är sammanfattade på ett sätt som ska ge nämnden en god överblick.

Social resursnämnd beslutade att anteckna redogörelsen för uppdrag och projektmedel till protokollet.

Redovisning av Personligt ombud 2019 samt ansökan om statliga medel 2020

Bräcke Diakoni har under 2019 utfört personlig ombudsverksamhet på uppdrag av Göteborg Stad och redovisar i en rapport sin verksamhet under 2019. Rapporten är Göteborgs Stads redovisning till länsstyrelsen av verksamheten personligt ombud under 2019.

Personliga ombud riktar sig till personer som är 18 år eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. Under hösten 2017 tecknade Social resursnämnd ett IOP-avtal med Bräcke diakoni om fortsatt utförande av personligt ombud i Göteborgs Stad. Avtalet är treårigt och gäller 2018-01-01 till 2020-12-31. Länsstyrelsen begär inför 2020 in en ny ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.

Social resursnämnd godkände redovisningen av Personligt ombud 2019.

Social resursnämnd godkände ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personligt ombud för 2020.

Social resursnämnd översände redovisning och ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Återrapport uppdrag om att stötta de som söker serveringstillstånd

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa hur lång den genomsnittliga handläggningstiden för utskänkningstillstånd är i förhållande till andra stora städer och hur processen kan förbättras. Nämnden ville också ha förslag på hur man kan stötta de som söker tillstånd för att de ska få rätt information och själva lämna korrekta uppgifter som underlag.

Förvaltningen kommer under 2020 vidta åtgärder för att förenkla för sökande genom att bland annat klarspråksgranska, öka tillgängligheten utifrån inkommande samtal, uppdatera en broschyr samt utöka samarbetet med kontaktcenter. Vidare avser förvaltningen att ta fram förslag på en uppdatering av kommunens riktlinjer för alkoholservering, om nämnden ger detta uppdrag.

Social resursnämnd beslutade att anteckna informationen till protokollet och förklarade uppdraget från 2019-11-25 som fullgjort. Nämnden gav också förvaltningsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på hur kommunens riktlinjer för alkoholservering kan uppdateras.

Svar på remiss om motion om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag

Stadsledningskontoret vill att Social resursnämnd yttrar sig om en motion från Anna Karin Hammarstrand (D). Motionären vill inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag inför behandling i kommunfullmäktige.

Förvaltningen bedömer att vi arbetar aktivt med att beslutsunderlagen ska vara korta och koncisa samt ha en tydlig och informativ sammanfattning. Det behövs inga centrala riktlinjer för att till exempel begränsa antalet sidor, då möjligheten att ställa krav på beslutsunderlag är upp till respektive nämnd.

Social resursnämnd beslutade att avstyrka motionen och att sända svaret till stadsledningskontoret.

Nämnden uppdaterade delegationsordningen

I nämndens delegationsordning framgår vilka beslut som nämnden har delegerat till förtroendevalda eller tjänstepersoner.

Social resursnämnd beslutade att uppdatera delegationsordningen på ett antal punkter. Det handlar bland annat om vem som får besluta om att ta ut ersättning för uppehälle när bistånd ges i form av placering i boende utan stöd.

Avtal Idéburet offentligt partnerskap (IOP) insats riktat mot kvinnor från målgruppen EU-medborgare

Social resursförvaltning har under flera år samverkat med Frälsningsarmén i form av Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för insatser riktade mot EU-medborgare. Det senaste året har insatserna riktats enbart mot kvinnor. Nu vill förvaltningen teckna ett nytt avtal med Frälsningsarmén för det kommande året. Arbete inom detta IOP-avtal har en stark koppling till förvaltningens FEAD-projekt Bättre hälsa II som också finansierar en mindre del av insatsen. FEAD står för Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt.

Social resursnämnd beslutade att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap med Frälsningsarmén för insatser riktade mot kvinnor från målgruppen EU-medborgare.

Social resursnämnd gav förvaltningsdirektören i uppdrag att underteckna avtal om insatser till en kostnad av 411 600 kr.

Fördelning av grundbidrag till studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg

Social resursnämnd beviljade studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg 20 438 876 kronor i grundbidrag för 2020.

Social resursnämnd har ansvaret för bidragsgivningen till studieförbundens lokalavdelningar i Göteborg. Förvaltningen gör ett förslag till fördelning utifrån förbundens procentuella andel av föregående års totala bidragsbelopp. Grundbidraget uppgår till 20 438 876 kronor. Förvaltningen har under hösten 2019 arbetat tillsammans med studieförbunden med att ta fram en ny fördelningsmodell, vilken kommer att bli färdig under 2020 och användas från 2021.

Grundbidraget går till den lokala kärnverksamheten som studieförbunden driver i form av studiecirklar och kulturprogram. Totalt får tio studieförbund bidrag. Några av dem är ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Folkuniversitetet.

För mer information kontakta

Michael Ivarson, förvaltningsdirektör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 90 06
Nina Miskovsky, ordförande i Social resursnämnd
Telefon: 0728-56 63 33
Anders Magnusson, kommunikatör i Social resursförvaltning
Telefon: 031-367 93 28

    ${loading}