Allmän handling, offentlig handling

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte får visas. Offentliganställda har rätt att lämna uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och som därmed inte skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som så önskar.

Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret

Om du skickar in en fråga via synpunktsformuläret anses den vara en allmän handling i Göteborgs Stad.

Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla har rätt att läsa. Det innebär att din fråga och ett eventuellt svar på den blir tillgängliga för andra. Det beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla rätt till insyn i kommunens arbete.

Handlingar som inte är offentliga

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Beslut och överklagande

Om en handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt till ett överklagbart beslut från myndigheten. Beslutet kan överklagas till kammarrätten.

Diarium

Vissa handlingar registreras i förvaltningarnas diarium medan andra handlingar kan hållas ordnade på annat sätt. Under öppettider kan du alltid vända dig till diariet om du behöver hjälp med att hitta en viss handling och du kan alltid skicka e-post. Tänk på att det inte finns något gemensamt diarium för Göteborgs Stad, utan varje förvaltning har sitt eget diarium.

Önskar du komma i kontakt med förvaltningarnas diarier måste du kontakta respektive förvaltning genom de kontaktuppgifter som finns på goteborg.se.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Yleinen asiakirja, julkinen asiakirja.