Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Vi har sju platser för barn 1-7 år med omfattande funktionsnedsättningar. Förskolans miljö och verksamhet är utformad efter barnens behov. Vi strävar efter att ge varje barn en lugn, trygg och stimulerande tid på förskolan.

Förskolan har sju platser för barn med omfattande funktionsnedsättningar. Barnen är i åldrarna 1-7 år och kommer från olika stadsdelar i Göteborg och från Göteborgs kranskommuner. I samma hus finns ett korttidsboende för barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar, ett barnboende för samma målgrupp och en gymnasiesärskola.

På förskolan arbetar fyra förskollärare tillsammans med en specialpedagog och en barnskötare.

Lyhördhet, respekt och lustfyllt lärande

Förskolans förhållningssätt genomsyras av lyhördhet och respekt för barnens behov. Vi utgår från deras starka sidor och intressen, och vi strävar efter en lustfylld lärandeprocess. Vår helhetssyn på barnen innebär en balans mellan aktivitet och vila samt mellan trygg kunskap och nya utmaningar. Under hela dagen på specialförskolan läggs stor vikt vid kommunikation och motorik.

Grunden för arbetet är förskolans läroplan. Utifrån den utformar pedagogerna verksamheten. För varje barn gör vi en arbetsplan som tar upp prioriterade områden inom motorik och kommunikation. Samarbetet med barnets föräldrar samt övriga nätverk, framförallt habiliteringen, ger erfarenheter som bidrar till hur arbetsplanen utformas. Vi dokumenterar arbetet med barnen skriftligt samt med hjälp av foto och film.

Härlig gård anpassad för våra barn

På förskolan har vi en trevlig innegård med gräsmatta, träd, buskar och blommor. Gården är delvis belagd med asfalt för att kunna köra rullstolar och för att barnen ska kunna använda sina gåhjälpmedel.

Det finns gungor som är anpassade efter barnen och en sandlåda i ståhöjd, så att barnen kan använda den när de sitter eller står i sina hjälpmedel.

Flera rum för olika aktiviteter

Huset renoverades 2003 och vi flyttade in och började vår verksamhet i januari 2004. Inomhusmiljön på förskolan är speciellt anpassad för våra barn. Vi har flera aktivitetsrum för olika sinnesstimuleringar - vita rummet för lugnare aktiviteter, ett rum med bollhav och studsmatta, ett poolrum och ett massagerum. Vårt stora kök delar vi med korttidsboendet. I flera av rummen finns det liftar och vi har höj- och sänkbara bord.

Våra aktiviteter är anpassade och sker dels i grupp, dels individuellt. Till exempel badar vi tillsammans i poolen. Det är ett sätt för barnen att ha roligt och att uppleva friheten i att kunna röra sig mer självständigt. I vårt massagerum erbjuds varje barn beröringsmassage, vilket ger möjlighet att känna avslappning och få en stärkt kroppsuppfattning.